مطالعات اقلیمی شهر شیراز ۸۶ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

۵.۰۰۰ تومان

بررسی اقلیمی ابنیه ۷۱ اسلاید (پروژه درس تنظیم شرایط محیطی)

۵.۰۰۰ تومان
0