کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) ۱۰۴ صفحه فایل ورد

کفالت در حقوق ایران ۵۳ صفحه فایل ورد (پروژه کار تحقیقی ۲)

کاربری فضای تفریحی و باز ۳۶ صفحه (تحقیق درس حقوق و قوانین شهرسازی)

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ۱۲ صفحه فایل ورد

قوه مجریه و قضائیه ۲۰ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قوه قضائیه در یگ نگاه ۴۰ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قوه قضائیه در آمریکا ۲۴ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قولنامه و مبایعه نامه ۵۱ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ۶۶ صفحه فایل ورد

قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری ۳۰ صفحه فایل ورد

قوانین حقوق اداری ۱۹ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران ۳۰ صفحه فایل ورد

0