کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) ۱۰۴ صفحه فایل ورد

۵.۰۰۰ تومان

کفالت در حقوق ایران ۵۳ صفحه فایل ورد (پروژه کار تحقیقی ۲)

۴.۰۰۰ تومان

کاربری فضای تفریحی و باز ۳۶ صفحه (تحقیق درس حقوق و قوانین شهرسازی)

۳.۰۰۰ تومان

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ۱۲ صفحه فایل ورد

رایگان

قوه مجریه و قضائیه ۲۰ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

رایگان

قوه قضائیه در یگ نگاه ۴۰ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۳.۰۰۰ تومان

قوه قضائیه در آمریکا ۲۴ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۱.۵۰۰ تومان

قولنامه و مبایعه نامه ۵۱ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۳.۰۰۰ تومان

قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ۶۶ صفحه فایل ورد

۳.۵۰۰ تومان

قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری ۳۰ صفحه فایل ورد

۱.۵۰۰ تومان

قوانین حقوق اداری ۱۹ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۱.۰۰۰ تومان

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران ۳۰ صفحه فایل ورد

۲.۰۰۰ تومان
0