روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی ۳۴ صفحه فایل ورد (پروژه رشته حسابداری)

۱.۰۰۰ تومان

نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱ (۹۵ صفحه فایل ورد)

۳.۰۰۰ تومان

مصادره اموال غیر منقول ۱۰۷ صفحه فایل ورد (پروژه رشته حسابداری)

۳.۰۰۰ تومان

چرخه بازرگانی حسابداری ۹۸ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

۳.۰۰۰ تومان

پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) ۴۳ صفحه فایل ورد

۲.۵۰۰ تومان

بررسی سیستم حسابداری بانک ملی ۱۰۰ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

۳.۰۰۰ تومان

خصوصیات حسابداری شهرداری ۷۵ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

۳.۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

۳.۰۰۰ تومان

پروژه مالی شرکت ایران رادیاتور ۳۷ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

۲.۰۰۰ تومان

پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران ۴۳ صفحه فایل ورد

۳.۰۰۰ تومان

پروژه مالی شرکت کارتن بهرام ۵۶ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

۳.۰۰۰ تومان

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی) ۴۰۰ صفحه فایل ورد

۳.۰۰۰ تومان
0