روشهای هزینه‌یابی مؤسسات تولیدی ۳۴ صفحه فایل ورد (پروژه رشته حسابداری)

نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه ۱۱ (۹۵ صفحه فایل ورد)

مصادره اموال غیر منقول ۱۰۷ صفحه فایل ورد (پروژه رشته حسابداری)

چرخه بازرگانی حسابداری ۹۸ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

پروژه مالی شرکت صنایع تجهیزات نفت (سهامی خاص) ۴۳ صفحه فایل ورد

بررسی سیستم حسابداری بانک ملی ۱۰۰ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

خصوصیات حسابداری شهرداری ۷۵ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

پروژه مالی شرکت ایران رادیاتور ۳۷ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران ۴۳ صفحه فایل ورد

پروژه مالی شرکت کارتن بهرام ۵۶ صفحه فایل ورد قابل ویرایش

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی) ۴۰۰ صفحه فایل ورد

0