روش های اجرایی پروژه ها ۳۱ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

۲.۵۰۰ تومان

داربست بندی ۳۵ اسلاید (پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی)

۳.۰۰۰ تومان

راهنمای رسیدگی به حساب پیمانکاران حسابرسی ۲۱ اسلاید

۲.۰۰۰ تومان

روشهای سنجش پیشرفت پروژه و ارائه روش بهتر ۲۹ اسلاید

۲.۵۰۰ تومان

تجهیز کارگاه ۸۸ اسلاید (پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی)

۵.۰۰۰ تومان

مهندسی ارزش – پروژه مدیریت ساخت ۴۹ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

۳.۰۰۰ تومان

روش های انجام پروژه ۲۷ اسلاید (پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی)

۲.۵۰۰ تومان

تجهیز منابع مالی طرح‌ های ساختمانی ۴۴ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

۳.۰۰۰ تومان

آئین نامه خرید خدمات مشاوره ۵۴ اسلاید (بند ”هـ” ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات)

۳.۵۰۰ تومان

بیمه در قراردادهای مهندسی ۱۱ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

۲.۰۰۰ تومان

آیین‌ نامه‌ حفاظتی کارگاه های ساختمانی ۷۷ اسلاید به صورت کامل

۴.۰۰۰ تومان

آیین‌ نامه‌ وسایل‌ حفاظت‌ انفرادی ۷ صفحه فایل ورد

۱.۵۰۰ تومان
0