روش های اجرایی پروژه ها ۳۱ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

داربست بندی ۳۵ اسلاید (پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی)

راهنمای رسیدگی به حساب پیمانکاران حسابرسی ۲۱ اسلاید

روشهای سنجش پیشرفت پروژه و ارائه روش بهتر ۲۹ اسلاید

تجهیز کارگاه ۸۸ اسلاید (پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی)

مهندسی ارزش – پروژه مدیریت ساخت ۴۹ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

روش های انجام پروژه ۲۷ اسلاید (پروژه درس مدیریت تشکیلات کارگاهی)

تجهیز منابع مالی طرح‌ های ساختمانی ۴۴ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

آئین نامه خرید خدمات مشاوره ۵۴ اسلاید (بند ”هـ” ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات)

بیمه در قراردادهای مهندسی ۱۱ اسلاید (مدیریت تشکیلات کارگاهی)

آیین‌ نامه‌ حفاظتی کارگاه های ساختمانی ۷۷ اسلاید به صورت کامل

آیین‌ نامه‌ وسایل‌ حفاظت‌ انفرادی ۷ صفحه فایل ورد

0