ماشینکاری نوری – شیمیایی ۲۵ اسلاید (کارشناسی مکانیک ساخت وتولید)

فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان ۲۶۰ اسلاید

جوش مقاومتی و کاربردهای آن در صنعت ۵۴ اسلاید

برشکاری و آماده سازی لبه ای ۵۱ اسلاید

انواع گازهای محافظ و کاربرد آنها در جوشکاری ۲۶ اسلاید

انواع جوش و جوشکاری ۹۴ اسلاید

انتقال حرارت در جوش ۱۸ اسلاید

اتصالات دائمی ۹۵ صفحه pdf (تحقیق بسیار کاملی در مورد اتصالات دائمی)

0