تکنولوژی بتن و اجرای سازه های بتنی (خلاصه نشریه ۵۵) ۵۳ اسلاید

جزییات اجرایی عایق کاری حرارتی ساختمان ۵۹ صفحه pdf

نکات ظریف در رفتار سازه ها ۶۳ اسلاید (پروژه درس سازه های نو)

سازه های مشبک فضایی ۲۹ اسلاید (پروژه عناصر و جزئیات)

رومالین جایگزین رنگ و گچ ۳۳ اسلاید (پروژه عناصر و جزئیات)

تمیز کردن نمای ساختمان ۱۳ اسلاید (پروژه عناصر و جزئیات)

پوسته های نازک و گنبد های مشبک ۴۲ اسلاید (پروژه درس سازه های نو)

سوله ۲۵ اسلاید (پروژه درس عناصر و جزئیات ساختمان)

اجرای غیر اصولی عملیات ساختمانی ۱۹۶ اسلاید به صورت تصاویر

عملیات اجرایی در ساختمان ۵۵ اسلاید (به صورت تصاویر)

پی های گسترده ۱۵ اسلاید (پروژه درس عناصر و جزئیات ساختمان)

پی های عمیق ۲۴ اسلاید (پروژه درس عناصر و جزئیات ساختمان)

0