تکنولوژی بتن و اجرای سازه های بتنی (خلاصه نشریه ۵۵) ۵۳ اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

جزییات اجرایی عایق کاری حرارتی ساختمان ۵۹ صفحه pdf

۳.۰۰۰ تومان

نکات ظریف در رفتار سازه ها ۶۳ اسلاید (پروژه درس سازه های نو)

۵.۰۰۰ تومان

سازه های مشبک فضایی ۲۹ اسلاید (پروژه عناصر و جزئیات)

۳.۵۰۰ تومان

رومالین جایگزین رنگ و گچ ۳۳ اسلاید (پروژه عناصر و جزئیات)

۳.۰۰۰ تومان

تمیز کردن نمای ساختمان ۱۳ اسلاید (پروژه عناصر و جزئیات)

۲.۰۰۰ تومان

پوسته های نازک و گنبد های مشبک ۴۲ اسلاید (پروژه درس سازه های نو)

۳.۵۰۰ تومان

سوله ۲۵ اسلاید (پروژه درس عناصر و جزئیات ساختمان)

۲.۵۰۰ تومان

اجرای غیر اصولی عملیات ساختمانی ۱۹۶ اسلاید به صورت تصاویر

۵.۰۰۰ تومان

عملیات اجرایی در ساختمان ۵۵ اسلاید (به صورت تصاویر)

۲.۵۰۰ تومان

پی های گسترده ۱۵ اسلاید (پروژه درس عناصر و جزئیات ساختمان)

۲.۰۰۰ تومان

پی های عمیق ۲۴ اسلاید (پروژه درس عناصر و جزئیات ساختمان)

۲.۰۰۰ تومان
0