بررسی فرم بنا در چهار اقلیم ۸۷ صفحه pdf (معماری همساز با اقلیم)

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران

خانه ای با هوای سالم در شهری آلوده ۵۰ اسلاید (معماری همساز با اقلیم)

مطالعات اقلیمی شهر شیراز ۸۶ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

جدول مشخصات اقلیمی شهرهای ایران ۱۲۷ صفحه pdf کامل

خانه های ایرانی اقلیم سرد ۷۹ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

تشدید عوامل فیزیکی تابش ، دما ، رطوبت ۶۲ اسلاید

سلولهای خورشیدی ۲۶ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

سیستم های غیر فعال خورشیدی (فضای گلخانه ای) ۶۹ اسلاید

خلاصه مباحث و نکات تنظیم شرایط محیطی ۱۷ صفحه pdf

مسکن و اقلیم ۳۷ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

مطالعات اقلیم گرم و معتدل ۵۵ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

0