بررسی فرم بنا در چهار اقلیم ۸۷ صفحه pdf (معماری همساز با اقلیم)

۴.۰۰۰ تومان

بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهران

۲.۵۰۰ تومان

خانه ای با هوای سالم در شهری آلوده ۵۰ اسلاید (معماری همساز با اقلیم)

۳.۵۰۰ تومان

مطالعات اقلیمی شهر شیراز ۸۶ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

۵.۰۰۰ تومان

جدول مشخصات اقلیمی شهرهای ایران ۱۲۷ صفحه pdf کامل

۵.۰۰۰ تومان

خانه های ایرانی اقلیم سرد ۷۹ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

۴.۰۰۰ تومان

تشدید عوامل فیزیکی تابش ، دما ، رطوبت ۶۲ اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

سلولهای خورشیدی ۲۶ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

۲.۰۰۰ تومان

سیستم های غیر فعال خورشیدی (فضای گلخانه ای) ۶۹ اسلاید

۴.۰۰۰ تومان

خلاصه مباحث و نکات تنظیم شرایط محیطی ۱۷ صفحه pdf

۲.۵۰۰ تومان

مسکن و اقلیم ۳۷ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

۳.۰۰۰ تومان

مطالعات اقلیم گرم و معتدل ۵۵ اسلاید (پروژه درس معماری همساز با اقلیم)

۴.۰۰۰ تومان
0