دستور العمل اجرایی ساخت بتن در کارگاه هایی با امکانات فنی و اجرایی محدود ۲۰۲ اسلاید

دانه های سنگی ۲۱ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

مصالح ساختمانی زمین ۱۸ اسلاید (اصل وریشه تمام مواد ومصالح ساختمانی)

مصالح ساختمانی خاک ۲۷ اسلاید (مواد و مصالح ساختمانی)

مصالح ساختمانی چوب ۳۳ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

تراکم در بتن ۳۳ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

پلاستیک ها ۲۳ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

کاشی و سرامیک ۲۹ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

بررسی چند نمونه سفال تیغه ساختمانی ۱۸ اسلاید (از نظر میزان انتقال حرارت)

برخی از مهمترین مصالح جدید در کف سازی, اجرای دیوارها و پوشش آنها

بتن‌ های ویژه ۵۸ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

تحقیق در مورد بتن ۹۲ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

0