دستور العمل اجرایی ساخت بتن در کارگاه هایی با امکانات فنی و اجرایی محدود ۲۰۲ اسلاید

۵.۰۰۰ تومان

دانه های سنگی ۲۱ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

۲.۵۰۰ تومان

مصالح ساختمانی زمین ۱۸ اسلاید (اصل وریشه تمام مواد ومصالح ساختمانی)

۲.۵۰۰ تومان

مصالح ساختمانی خاک ۲۷ اسلاید (مواد و مصالح ساختمانی)

۲.۵۰۰ تومان

مصالح ساختمانی چوب ۳۳ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

۲.۵۰۰ تومان

تراکم در بتن ۳۳ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

۲.۵۰۰ تومان

پلاستیک ها ۲۳ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

۲.۰۰۰ تومان

کاشی و سرامیک ۲۹ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

۲.۵۰۰ تومان

بررسی چند نمونه سفال تیغه ساختمانی ۱۸ اسلاید (از نظر میزان انتقال حرارت)

۱.۵۰۰ تومان

برخی از مهمترین مصالح جدید در کف سازی, اجرای دیوارها و پوشش آنها

۲.۰۰۰ تومان

بتن‌ های ویژه ۵۸ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

۴.۰۰۰ تومان

تحقیق در مورد بتن ۹۲ اسلاید (پروژه درس مواد و مصالح ساختمانی)

۵.۰۰۰ تومان
0