کاروانسرای سید آباد ۲۶ اسلاید + نقشه اتوکدی (پروژه درس تعمیر ونگهداری ساختمان)

کاروانسرای بابا قدرت ۳۴ اسلاید (پروژه درس تعمیر ونگهداری ساختمان)

منزل آقای جوان صبور در مشهد ۱۰۲ اسلاید (پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان)

خانه پیشه وران – تعمیر و نگهداری ۸۷ اسلاید (پروژه آشنایی با مرمت ابنیه)

جزوه نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها ۹۰ اسلاید

پایدار سازی گود در محیط های شهری ۴۴ اسلاید

0