تحلیل مسجد جامع قابوس در عمان ۶۷ اسلاید به صورت کامل

مطالعات ضوابط خانه سالمندان ۴۱ اسلاید

مقایسه کتابخانه های عمومی کشورهای دیگر با کتابخانه های عمومی ایران

مطالعات عمرانی کتابخانه های عمومی کشور ۶۶ صفحه فایل pdf

مطالعات طراحی داخلی فضای کتابخانه ۱۷ اسلاید

ضوابط و معیارهای طراحی کتابخانه ۴۴ اسلاید (طراحی معماری ۳)

بررسی کتابخانه مرکزی پکن ۳۵ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

معرفی کتابخانه ملی فرانسه ۲۷ اسلاید (پروژه طراحی معماری ۳)

تجزیه و تحلیل کتابخانه دانشگاه آزاد برلین ۲۱ اسلاید

بررسی کتابخانه اسکندریه مصر ۳۷ اسلاید (طراحی معماری ۳)

طراحی فضای کتابخانه و سالن مطالعه ۴۴ صفحه فایل word

تاریخچه کتابخانه های عمومی در ایران ۳۸ صفحه فایل ورد

0