پایان نامه عقد و اجاره ۱۳۰ صفحه فایل ورد (پایان نامه رشته حقوق)


در حال بارگذاری
۹ آذر ۱۳۹۷
ورد قابل ویرایش
3 MB
130 صفحه
114 بازدید
۵.۰۰۰ تومان
خرید

پایان نامه عقد و اجاره ۱۳۰ صفحه فایل ورد (پایان نامه رشته حقوق)


پایان نامه عقد و اجاره

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجاره اعمال یا اجاره اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .  پایان نامه عقد و اجاره

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود . پایان نامه عقد و اجاره

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

پایان نامه عقد و اجاره

فهرست

فصل اول – کلیات

  • عقد …. ۳

۱-۱-۱ عقد در لغت ….  ۳

۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ….  ۳

۱-۲ تعریف اجاره …..  ۴

۱-۲-۱ اجاره در لغت …..  ۴

۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ….  ۶

۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون ….  ۸

۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره ….  ۹

۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ….  ۹

۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام …. ۱۰

۱-۳-۱ آیات .… ۱۰

۱-۳-۲ روایات …. ۱۳

۱-۳-۳ اجماع …. ۱۵

۱-۳-۴ عقل …. ۱۶

۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره … ۱۶

فصل دوم  ماهیت اجاره اشخاص

۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص .… ۱۸

۲-۲ ارکان اجاره اشخاص .… ۱۹

۲-۳ اجرت ….. ۲۱

۲-۳-۱ شرایط اجرت …. ۲۱

۲-۳-۲ اقسام اجرت … ۲۳

۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره …. ۲۴

۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی .… ۲۴

۲-۴ شرایط متعاقدین…. ۲۵

۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی …. ۲۵

۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی .… ۲۷

۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص …. ۳۰

۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه ….. ۳۰

۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی….. ۳۱

فصل سوم  اجیر و مدت در اجاره اشخاص

۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران … ۳۳

۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره … ۳۴

۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……. ۳۴

۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره ……. ۳۵

۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران …… ۳۵

۳-۲-۴ فقه عامه …. ۳۵ پایان نامه عقد و اجاره

۳-۲-۵ فقه امامیه ….. ۳۵

۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص ….. ۳۷

۳-۳ اجاره مؤبد …. ۳۸

۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران ….. ۳۸

۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ….. ۳۸

۳-۴ اجیر …….. ۴۰

۳-۴-۱ تعریف اجیر …… ۴۰

۳-۴-۲ اقسام اجیر …… ۴۰

۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر …. ۴۳

۳-۵ اجیر شدن بر واجبات ….. ۴۶

۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ …. ۵۱

۳-۶-۱ ادله اصحاب .… ۵۱

۳-۶-۲ انتقال جنین ……. ۵۵

۳-۶-۳ نظر موافقان ……. ۵۶

۳-۶-۴ نظر مخالفان ..…. ۵۷

۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی …… ۶۴

۳-۷ رضاع و ارتضاع ….. ۷۰

۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه …….. ۷۰

۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ….. ۷۲

۳-۷-۳ زنان شوهردار ……. ۷۴

۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ……. ۷۵

۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار ……. ۷۷

۳-۱۰ تعریف معاطات …… ۷۸

۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص …… ۷۸

فصل چهارم  انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر …… ۸۰

۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ….. ۸۰

۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ….. ۸۱

۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون … ۸۲

۴-۱-۴ پایان مدت اجاره …….. ۸۶

۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار …… ۸۷

۴-۲-۱ اتلاف ….. ۹۱  پایان نامه عقد و اجاره

۴-۲-۲ آثار تلف …… ۹۱

۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ….. ۹۲

۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد …….. ۹۲

۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار …… ۹۳

۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ….. ۹۳

۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت . ۹۷

۴-۴ تعریف حقوق کار ….. ۹۷

۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار ….. ۹۹

۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار …. ۱۰۰

۴-۵ تعاریف و اصول کلی …. ۱۰۱

۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد … ۱۰۲

۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار …… ۱۰۳

۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار .. ۱۰۵

۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار …. ۱۰۷

۴-۶ شرایط کار …… ۱۰۸

۴-۶-۱ حق السعی …. ۱۰۸

۴-۶-۲ مدت …..۱۱۲   پایان نامه عقد و اجاره

۴-۶-۳ شرایط کار زنان ….. ۱۱۴

۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان …. ۱۱۵

۴-۷ مسائل متفرقه …. ۱۱۷

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.