قانون اجرای محکومیت های مالی ۲۶۰ صفحه (پایان نامه رشته حقوق)


در حال بارگذاری
۱۰ آذر ۱۳۹۷
ورد قابل ویرایش
166 KB
260 صفحه
110 بازدید
۵.۰۰۰ تومان
خرید

قانون اجرای محکومیت های مالی ۲۶۰ صفحه (پایان نامه رشته حقوق)


قانون اجرای محکومیت های مالی

چکیده

مقاله در ۴ فصل، که فصل اول به کلیات می پردازیم. در فصل دوم به طور کلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن کریم و سیره فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است. قانون اجرای محکومیت های مالی

در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحکوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محکوم به موضوع احکام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین که به عنوان یک مقوله جدید محرمانه وارد نظام و کیفری شده است سخن به میان آمده و ارکان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماده یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ به تایید شورای  اسلامی نگهبان رسیده یکی از قوانینی است که باعث نوعی تغییر در سیاست کیفری کشور ما شده است.

در بررسی و نقد این قانون به تفصیل ملاحظه شد که هم در قرآن کریم ، هم در فقه اسلامی مسئولیت به طور کلی ، و مسئولیت در پرداخت دیون به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که در خصوص مدیون و مساله اعسار وی واجد احکامی هستند در آیه ۲۸۰ سوره بقره مقرر شده است : «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره». اگر از کسی طلبکار هستید ، تنگدست شود ، بدون مهلت دهید تا توانگر گردد. قانون اجرای محکومیت های مالی

به موجب این آیه هر چند بدهکار باید دین خود را اداء نماید ، اما چنانچه وی در تنگدستی و  عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود.

در فقه اسلامی نیز یکی از طرقی که به منظور ضمانت اجرای وصول دین از مدیون مورد علاقه قرار گرفته است. حبس مدیون تا زمان پرداخت دین یا اثبات عسار است. روایات متواتری در این خصوص وجود دارد. شیخ طوسی با سندی قابل اعتماد از عمار از امام صادق (ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود : « هرگاه شخص بدهکاری از پرداختن بدهی طلبکاران خود سرپیچی می نمود امیرالمومنین (ع) او را زندانی می کرد، سپس دستور می داد اموال او را در میان طلبکاران به نسبت طلبی که داشتند تقسیم کنند و اگر (شخص بدهکار) از فروش و تقسیم بین طلبکاران خودداری می نمود خود آن حضرت این کار را انجام می داد و اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت می شد آزادش می کرد تا تلاش کند و مالی بدست آورد.

اما آنطور که از روایات و احادیث وارده استنباط می گردد ، به منظور وصول دین از مدیون ضمانت اجراهای دیگری غیر از حبس مدیون نیز وجود داشته است. بکار گماردن مدیون و اشتغال وی یکی از راههای مفید مورد توجه بوده است. قانون اجرای محکومیت های مالی

امروزه به جای حبس نمودن مدیون و محکوم به جزای نقدی از این روش هم می توان بهره برد. از نظر فقهاء عظام هم اگر مدیون بتواند از طریق اکتساب ، دین خود را از اداء نماید ، چنانچه حرفه مخصوصی هم نداند ملزم به اشتغال به کسب می گردد و حتی درصورتیکه راه دیگری برای تادیه دین نباشد می توان او را نزد دیگری اجیر نمود و دائن شخصاً به میزان طلب خود از کار او استفاده نماید.

قانونگذار ما نیز می توانست با توجه به پیامدهای سوء اجتماعی و فردی زندان ، از راهکار اشتغال به کار محکوم علیه استفاده نماید ، تا مدیون و محکوم علیه به جای رفتن به زندان آن هم به علت محکومیت مالی ، در ازای تادیه محکوم به با سپردن وثیقه یا کفالت به نفع محکوم له کار نموده تا اینکه بدهی (محکوم به) خود را تهاتر و تادیه نماید. حداقل قانونگذ ار ما می توانست این اختیار را به محاکم بدهد تا در صورت رضایت و تمایل محکوم علیه به انجام کار به نفع محکوم له در ازاء محکوم به ، به جای بازداشت نمودن وی ، از راهکار اشتغال به کار وی برای محکوم له استفاده جویند.

واژه های کلیدی: قانون اجرای محکومیت های مالی

محکومیتهای مالی, ممتنع از اداء دین, اعسار, مدیون, قاعده نفی عسر و حرج, قاعده لاضرر

قانون اجرای محکومیت های مالی

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مقدمه

هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)

پیشینه تحقیق (تاریخچه مطالعاتی)

روش تحقیق

بیان فرضیات

سؤالات تحقیق

اصطلاحات تحقیق

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل دوم – مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین

گفتار دوم- اعسار در قرآن

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام

گفتار اول- قاعده ضمان ید

گفتار دوم- قاعده لاضر

گفتار سوم- قاعده نفی عسر و حرج

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی

گفتار دوم- التزام یا تخییر

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده ۱ و۲ به احکام سابق الصدور  و در حال اجرا

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی

گفتار هفتم- آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین

گفتار نهم- سرنوشت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی

گفتار اول- مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی

گفتار سوم- تأخیر اجرای حبس

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به

گفتار هفتم- مستثنیات دین

گفتار هشتم- ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه

گفتار نهم- ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به

فصل چهارم- معامله به قصد قرار از ادای دین

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین

مبحث دوم- ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

گفتار اول- وجود دین یا محکومیت مالی

گفتار دوم- انتقال مال توسط مدیون

گفتار سوم- قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم- لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین

نتیجه گیری

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بخش اول جزای نقدی

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی

منابع حقوقی و فقهی

قانون اجرای محکومیت های مالی

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.