دیوان و مطالبات ۲۳۱ صفحه فایل ورد (پایان نامه رشته حقوق)


در حال بارگذاری
۲ آذر ۱۳۹۷
ورد قابل ویرایش
191 KB
231 صفحه
120 بازدید
۵.۰۰۰ تومان
خرید

دیوان و مطالبات ۲۳۱ صفحه فایل ورد (پایان نامه رشته حقوق)


دیوان و مطالبات

مقدمه:

 مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[۱] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[۲] ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود ۹۰% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال ۱۹۹۲ میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان ۲۹۳ میلیارد دلار رسیده بود.[۳]     بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه… خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

۱- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

۲- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

۳- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟

۴- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

۵- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

  فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

۱-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده ۳۵۰ قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است. دیوان و مطالبات

۲- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

۳- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

۴-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد. دیوان و مطالبات

۵- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.   دیوان و مطالبات

  هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

«سابقه علمی» دیوان و مطالبات

سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده ۳۵۰ قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیان شود.

  همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره ۲۱ مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و ۱۷ روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره۱ مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است. دیوان و مطالبات

«مراحل و روش تحقیق»

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.

  در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.

  در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید. دیوان و مطالبات

طرح پایان نامه  «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است. دیوان و مطالبات

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.

دیوان و مطالبات

فهرست منابع و مأخذ

 کتابها : دیوان و مطالبات

  الف ) زبان فارسی دیوان و مطالبات

 ۱-ابراهیمی، محمد حسین (۱۳۷۲ ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر.

۲- ابراهیمی، محمد حسین (۱۳۷۶ ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی.

۳-اراکی، محمدعلی (۱۳۷۳ ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

۴- اسکینی، ربیعا (۱۳۷۴ ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت . دیوان و مطالبات

۵- امامی، سیدحسن (۱۳۷۵ ﻫ . ش). حقوق مدنی ج ۱. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی.

۶- امیری قائم مقام. عبدالمجید (۱۳۸۵ ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات وقایع حقوقی ج ۱٫ چاپ دوم. تهران: میزان.

۷- امین، عبدالله (۱۳۶۷ ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.

۸- بار، ریمون. (۱۳۷۶ ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج ۲ . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش. دیوان و مطالبات

۹- بجنوردی، سیدمحمد (۱۳۸۲ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج ۲٫ چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام.

۱۰- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (۱۳۸۶ ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.

۱۱- بروجردی عبده، محمد (۱۳۸۰ ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

۱۲- بهجت، محمدتقی (۱۳۸۰ ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق.

۱۳- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (۱۳۷۶ ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان. دیوان و مطالبات

۱۴-  پیرهادی، محمدرضا (۱۳۸۶ ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه.

۱۵- تبریزی، جواد (۱۳۸۳ ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.

۱۶- توکلی کرمانی، سعید (۱۳۸۰ ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور.

۱۷- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۰ ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش.

۱۸- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۷ ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

۱۹- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۱ ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج ۲. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

۲۰- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۱ ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج ۴. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

۲۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۸ ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش.

۲۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت.

۲۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۸ ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

۲۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۵۷ ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش. دیوان و مطالبات

۲۵- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۰ ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.

۲۶- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۷۸ ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

۲۷- حائری شاه باغ، سید علی (۱۳۷۲ ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج ۱. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

۲۸- حائری شاه باغ، سید علی (۱۳۷۸ ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج ۲. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

۲۹- حسینی سیستانی، سیدعلی (۱۴۱۴ ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر.

۳۰- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (۱۳۵۹ ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق.

۳۱- خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۰ ﻫ . ش). توضیح المسائل . (بی چا). قم: چاپخانه علمیه قم.

۳۲- خویی، سیدابوالقاسم (بی تا) . مناسک حج. (بی چا). قم: چاپخانه علمیه قم.

۳۳- دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن (۱۳۸۴ ﻫ . ش). قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ چهارم. تهران: میثاق عدالت.

۳۴- دیانت، ابوالحسن (۱۳۷۶ ﻫ . ش). فرهنگ تاریخی سنجش ها و ارزش ها ج ۲. چاپ اول. تبریز: نیما.

۳۵- زراعت، عباس و مسجدسرائیی، حمید (۱۳۸۳ ﻫ . ش). ترجمه و توضیح اصول استنباط ج ۱. چاپ دوم. قم: حقوق اسلامی. دیوان و مطالبات

۳۶- ساموئلسن، پل (۱۳۵۶ ﻫ . ش). اقتصاد. ترجمه: پیرنیا، حسین. چاپ ششم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

۳۷- سیاح، احمد (۱۳۶۶ ﻫ . ش). فرهنگ جامع ج ۲٫ چاپ دوم. تهران: اسلام.

۳۸- شایگان، سیدعلی (۱۳۷۵ ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. قزوین: طه.

۳۹ شهیدی، مهدی (۱۳۸۶ ﻫ . ش). تشکیل قراردادها و تعهدات. چاپ ششم. تهران: مجد.

۴۰- شهیدی، مهدی (۱۳۸۶ ﻫ . ش). عقود معین  (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض و صلح). چاپ هشت. تهران: مجد.

۴۱- شهیدی، مهدی (۱۳۸۶ ﻫ . ش). آثار قراردادها و تعهدات. چاپ سوم. تهران: مجد.

۴۲- شهیدی، مهدی (۱۳۷۴ ﻫ . ش). سقوط تعهدات. چاپ چهارم. تهران، حقوقدان.

۴۳- صانعی، یوسف (۱۳۷۴ ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: مصطفی.

۴۴- صفار، محمدجواد (۱۳۷۶ ﻫ . ش). شخصیت حقوقی. چاپ اول. تهران: دانا.

۴۵- صفایی، سیدحسین (۱۳۸۵ ﻫ . ش). قواعد عمومی قراردادهاج۲٫ چاپ چهارم. تهران: میزان.

۴۶- صفایی، سیدحسین (۱۳۸۶ ﻫ . ش). دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)ج۱ . چاپ ششم . تهران : میزان. دیوان و مطالبات

۴۷- صفری، محمد (۱۳۸۰ ﻫ . ش). حقوق بازرگانی اسناد. چاپ اول. تهران شرکت سهامی انتشار.

۴۸- عبداللهی، محمد (۱۳۷۱ ﻫ . ش). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. چاپ اول. قم: انتشارات اسلامی.

۴۹- عدل، مصطفی (۱۳۸۵ ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ دوم. قزوین: طه.

۵۰- فاضل لنکرانی، محمد (۱۳۸۰ ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتاد و هفت. قم: مهر.

۵۱- فاضل هرندی، محی الدین (۱۳۸۶ ﻫ . ش). ترجمه و شرح المکاسب ج ۵. چاپ چهارم. قم: موسسه بوستان کتاب. دیوان و مطالبات

۵۲- فاضل هرندی، محی الدین (۱۳۸۶ ﻫ . ش). ترجمه و شرح المکاسب ج ۱۱. چاپ چهارم. قم: موسسه بوستان کتاب. دیوان و مطالبات

۵۳-  فیلیپ لوئی، کالترو، آندره (۱۳۸۶ ﻫ . ش). تاریخ حقوق تعهدات. ترجمه: رضایی، رسول. چاپ اول. تهران: مجد.

۵۴- قبولی در افشان، سیدمحمد هادی (۱۳۸۶ ﻫ . ش). مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران. چاپ اول. تهران: شلاک.

۵۵- قمی، میزرا ابوالقاسم بن حسن جیلانی (۱۳۷۹ ﻫ . ش). جامع الشتات ج ۳. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران.

۵۶- کاتبی، حسینقلی (۱۳۸۵ ﻫ . ش). حقوق تجارت. چاپ یازدهم. تهران: گنج دانش.

۵۷- کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۹ ﻫ . ش). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ یازدهم. تهران: گنج دانش.

۵۸- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵ﻫ . ش). مقدمه علم حقوق. چاپ پنجاهم. تهران. شرکت سهامی انتشار.

۵۹- کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۷ ﻫ . ش). اعمال حقوق (قرارداد ایقاع). چاپ پنجم. تهران: برنا.

۶۰- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵ ﻫ . ش). قواعد عمومی قراردادها . ج ۲. چاپ هشتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

۶۱- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵ ﻫ . ش). نظریه عمومی تعهدات. چاپ سوم. تهران: میزان.

۶۲- کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸ ﻫ . ش). اموال و مالکیت. چاپ دوم. تهران: دادگستر.

۶۳- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۴ﻫ . ش). معاملات معوض عقد و تملیکی. چاپ نهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

۶۴- کوست، روژه وپرتال، آندره (۱۳۸۵ ﻫ . ش). اقتصاد در شصت درس. ترجمه: سرمد، خسرو. چاپ اول. تهران: بنیاد.   دیوان و مطالبات

۶۵- کیایی، عبدالله (۱۳۷۶ ﻫ . ش). التزمات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ اول. تهران: ققنوس.  دیوان و مطالبات

۶۶- محقق داماد، سید مصطفی با همیاری مدنی،سید محمد و شبیری، سید حسن (۱۳۷۶ ﻫ . ش). سوال و جواب طباطبایی، سید محمد کاظم یزدی. چاپ اول. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

۶۷- مدنی، سید جلال الدین (۱۳۸۳ ﻫ . ش). حقوق مدنی ج ۲. چاپ اول. تهران: پایدار.

۶۸- مدنی، سید جلال الدین (۱۳۸۵ ﻫ . ش). حقوق مدنی ج ۲. چاپ اول. تهران: پایدار.

۶۹- مطهری، مرتضی (۱۳۸۶ ﻫ . ش). مسئله ربا، بانک و بیمه. چاپ پانزدهم . تهران. : صدرا.

۷۰- معصومی نیا، غلام علی (۱۳۸۷ ﻫ . ش). ابزارهای مشتقه بررسی فقهی و اقتصادی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  دیوان و مطالبات

۷۱– مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۶۰ ﻫ . ش). خطوط اصلی اقتصاد اسلامی ج ۱. چاپ اول . قم: انتشارات مطبوعاتی هدف.  دیوان و مطالبات

۷۲- مکارم شیرازی، ناصر (۱۴۲۴ ﻫ . ش). الفتاوی الجدید. ج ۲. چاپ اول. قم: مدرسه امام علی(ع).

۷۳- موسوی خمینی، سید روح الله(۱۳۷۷ ﻫ . ش). رساله نوین ج ۲ . چاپ اول. قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۷۴- موسوی خمینی، سید روح الله (۱۳۷۷ ﻫ . ش). رساله نوین ج ۳٫ چاپ اول. قم: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.

۷۵- موسوی خمینی، سید روح الله (۱۳۸۱ ﻫ . ش). رساله توضیح المسائل. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۷۶- موسوی خمینی، سید روح الله (۱۳۷۶ ﻫ . ش). استفتائات امام خمینی ج ۲. چاپ چهارم. قم: انتشارات اسلامی.

۷۷- میرجلیلی، سید حسین (۱۳۷۴ ﻫ . ش). بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ریا در ایران. چاپ اول. تهران: معاونت امور اقتصادی د وزارت امور اقتصاد و دارایی.

۷۸- نوری کرمانی، محمد امیر (۱۳۸۱ ﻫ . ش). موضوع شناسی ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.

۷۹– نوری، محمدعلی (۱۳۸۰ ﻫ . ش). عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و التزمات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه. چاپ اول. تهران: گنج دانش.

۸۰- نوین، پرویز خواجه پیری، عباس (۱۳۸۲ ﻫ . ش). حقوق مدنی ج ۶٫ چاپ دوم. تهران: گنج دانش.

۸۱- هانری، کاردن (۱۳۳۹ ﻫ . ش). پول و مبادله. ترجمه: قراگزلو، مسعود. چاپ اول. تهران: علی اکبر علمی.

۸۲- یوسفی، احمد علی (۱۳۸۱ ﻫ . ش). ربا و تورم. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه. فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۸۳- یوسفی، احمد علی (۱۳۷۷ ﻫ . ش). ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن. چاپ اول. تهران. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. دیوان و مطالبات

دیوان و مطالبات

به زبان عربی

۱- قرآن کریم.

 ۲- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (۲۰۰۷ م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی.

۳- ابن الحسن، احمدبن فارس (۱۴۲۲ ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی.

۴- انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۱۰ ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر.

۵- الاملی، شیخ محمد تقی (۱۴۱۳ ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی.

۶- اراکی، شیخ محمد تقی (۱۴۱۵ ﻫ . ق). کتاب البیع ج ۱. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان.

۷- اردبیلی، مولی احمد (۱۴۰۴ ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج ۸. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

۸- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (۱۴۱۰ ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج ۲. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی.

۹- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (۱۴۰۵ ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر

۱۰- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (۱۴۰۸ ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج ۱. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

۱۱- اصفهانی، سید ابوالحسن (۱۳۴۴ ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه.

۱۲- بدوی، احمدزکی (۲۰۰۳ م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری.

۱۳- بندر ریگی، محمد (۱۳۷۵ ﻫ . ش). المنجد عربی ج ۲۲. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران.

۱۴- الجوهری، اسماعیل بن احمد (۱۴۰۴ ﻫ . ق). الصحالح ج ۵. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین.

۱۵- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (۱۳۷۵ ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج ۱. قم: دارالفکر.

۱۶- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (۲۰۰۲ م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.

۱۷- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (۱۴۱۰ ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج ۸. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

۱۸- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (۱۴۱۰ ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج ۱۸. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

۱۹- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (۱۴۱۰ ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج ۱۲. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.

۲۰- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(۱۹۸۷ م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء.

۲۱- الحلبی ابوصلاح (۱۴۰۳ ﻫ . ق). الکافی فی الفقه (بی چا). اصفهان : مکتبه امیرالمومنین (ع).

۲۲- حسینی السیستانی، السیدعلی (۱۴۱۷ ﻫ . ق). منهاج الصالحین ج ۲. چاپ پنجم. قم: مکتبه آیت الله السید السیستانی.

۲۳- حسینی السیستانی، السیدعلی (۱۴۱۳ ﻫ . ق). المسائل المنتخبه. چاپ اول. قم: مهر.

۲۴- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (۱۴۰۶ ﻫ . ق). نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام ج ۲. بیروت: دارالاضواء.

۲۵- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (۱۴۱۵ﻫ . ق). مختلف الشیعه ج ۵. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

۲۶- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (۱۴۱۵ ﻫ . ق). مختلف الشیعه ج ۶. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

۲۷- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (۱۴۲۰ ﻫ . ق). تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه ج ۲. چاپ اول. قم: موسسه امام صادق.

۲۸- الحلی، حسن بن یوسف بن علی المطهر (۱۳۸۸ ﻫ . ق). تذکره الفقها. ج ۱. (بی چا) نجف: منشورات المکتبه المر تضویه الاحیا التراث الجعفریه.

۲۹-  حماد، نزیه (۱۹۹۳ م). معجم المصطلاحات الاقتصادیه فی لغه الفقها . چاپ اول. ویرجینیا: المعهدالعالمی للکفر اسلامی.

۳۰- حماد، نزیه (۱۹۹۱م). عقدالقرض فی شریعته الاسلامی. چاپ اول. دمشق: دارالقلم.

۳۱- حکیم، سید محسن (۱۴۰۰ ﻫ . ق). منهاج الصالحین (المعاملات). با حاشیه شهید سید محمد باقر صدر ج ۲٫ چاپ اول.قم: 

 ۳۲- خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۲۰ ﻫ . ق). مصباح الفقاهه فی المعاملات ج ۲. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.

۳۳- الخوانساری، السیداحمد (۱۴۰۵ ﻫ . ق). معجم متن اللغه ج ۲. (بی چا). بیروت: دارالمکتبه الحیاه.

۳۴- الزحیلی، وهبه (۱۹۹۷ م). بیع الدین فی شریعه الاسلامیه. چاپ اول. دمشق: دارالمکتبی.

۳۵- الزمخشری، محمودبن عمر (۱۹۸۵ م) . اساس البلاغه ج ۱. قاهره: الهئیه المصریه للکتاب.

۳۶- السنهوری، عبدالرزاق احمد (۱۹۹۸ م). مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ج ۱. چاپ دوم. بیروت: منشورات حلبی حقوقیه.

۳۷- السعدی، عبدالرحمن بن ناصر (۱۹۹۱ م). تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان. چاپ اول. بیروت: موسسه الرساله.

۳۸- السیوری الحلی، جمال الدین مقداد بن عبدالله (۱۴۰۴ ﻫ . ق). التنقیح الرایع لمختصر الشرایع ج ۲. چاپ اول. قم: مکتبه آیت الله المرعشی.

۳۹- الشافعی، عبدالله محمدبن ادریس (۱۳۹۳ ﻫ . ق). الام ج ۲. چاپ دوم. بیروت: دارالمعرفه.

۴۰- شبیر، محمد عثمان (۱۴۱۹ ﻫ . ق). المعاملات المالیه المعاصره فی فقه الاسلامی. چاپ دوم. عمان: دارالنفایس للنشر و التوزیع.

۴۱- صفی پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم (         ۱۳۴۱ه ش). منتهی الادب ج ۳. تهران: کتابخانه سنایی.

۴۲- طباطبائی، سیدعلی (۱۴۰۴ ﻫ . ق). ریاض المسائل ج ۸. (بی چا). قم: موسسه آل البیت.

۴۳- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (۱۳۷۷ ﻫ . ش). العروه الوثقی ج ۲. چاپ اول. تهران: چاپخانه حیدری.

۴۴- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (۱۳۷۸ ﻫ . ش). حاشیه مکاسب ج ۱. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان.

۴۵- طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن (۱۳۴۲ ﻫ . ق). النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ج ۱. (بی چا). تهران: چاپخانه دانشگاه تهران.

۴۶- طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن (۱۴۱۲ ﻫ . ق). النهایه و نکتهاج ۲. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

۴۷- طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن ( (بی تا) . المبسوط فی فقه الامامیه ج ۲. (بی چا) . قم: مکتبه الرضویه.

۴۸- الطرابلسی، قاضی عبدالعزیز ابن براج (۱۴۰۲ ﻫ . ق). المذهب ج ۱. (بی چا). قم: موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین.   دیوان و مطالبات

۴۹- عاملی، محمد جواد حسینی (بی تا). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العامه ج ۱. (بی چا). قم: موسسه آل البیت.  دیوان و مطالبات

۵۰- عراقی، ضیاءالدین (۱۴۱۳ ﻫ . ق). شرح تبصره المتعلمین ج ۵. چاپ اول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

۵۱- الفراهیدی، الخلیل بن احمد (۱۴۰۵ ﻫ . ق). کتاب العین ج ۸. چاپ اول. قم: موسسه دارالهجره.

۵۲- الفاروقی، حارث سلیمان (۱۹۹۱ م). المعجم القانونی. چاپ دوم. بیروت: مکتبه لبنان.

۵۳- الفیروز آبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب (۱۴۲۲ ﻫ . ق). القاموس المحیط. چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث عربی.  دیوان و مطالبات

۵۴- الفیروز آبادی الشیرازی، ابی اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف (۱۴۱۶ ﻫ . ق). المذهب فی فقه الامام الشافعی ج ۲. چاپ اول. بیروت: دارالمکتبه العلمیه.

۵۵- القرطبی، محمدبن احمدبن رشد (۱۴۱۶ ﻫ . ق). بدایه المجتهد ج ۲. چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی.

۵۶- الکاسانی الحنفی، علاءالدین بی بکربن مسعود (۱۴۰۶ ﻫ . ق). بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ج ۴٫ چاپ دوم. بیروت: دارالکتب العلمیه.

۵۷- موسوی خمینی، سید روح الله (۱۴۱۵ ﻫ . ق). البیع ج ۱. چاپ پنجم. قم: موسسه نشر اسلامی .

۵۸- موسوی سبزواری،السیدعبدالعلی(۱۴۱۶ ﻫ . ق). مهذب احکام فی بیان الحلال و الحرام ج ۲۱. چاپ چهارم. قم: دفتر آیت الله السید السبزواری.  دیوان و مطالبات

۵۹- موسوی سبزواری،السیدعبدالعلی (بی تا). جامع الاحکام الشرعیه. چاپ اول. قم: موسسه المنار للطباعه.

۶۰- موسوی البجنوردی، سید میرزا حسن (۱۴۱۰ ﻫ . ق). القواعد الفقهه ج ۵. چاپ اول. قم: نشر الهدی.

۶۱- موسوی البجنوردی، سید میرزا حسن (۱۴۱۰ ﻫ . ق). القواعد الفقهه ج ۵. چاپ دوم. قم: موسسه اسماعیلیان.  دیوان و مطالبات

۶۲- موسوی البجنوردی، سید میرزا حسن (۱۳۸۹ ﻫ . ق). القواعد الفقهه ج ۷. چاپ دوم. قم: موسسه اسماعیلیان.  دیوان و مطالبات

۶۳- موسوی البجنوردی، سید میرزا حسن (۱۳۸۹ ﻫ . ق). القواعد الفقهه ج ۱. (بی چا). قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلی.

۶۴- محمصانی، صبحی (۱۹۸۳ م) النظریه العامه للموجبات و العقودفی الشریعه الاسلامیه چاپ دوم . بیروت: دارالعلم للملائین.  دیوان و مطالبات

۶۵ نجفی شیخ محمد حسن(۱۹۸۱ م). جواهر کلام ج۲۴. چاپ هفتم. بیروت: داراالاحیاء التراث العربی.

۶۶ نجفی شیخ محمد حسن (۱۹۸۱ م) جواهر کلام ج ۲۳. چاپ هفتم. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

ج) به زبان انگلیسی

  • Brown, W.J. (1991). GCSE law. Tehran: Majd.
  • Brayan, A. Garner. (1384). Black’s law dictionary. Tenran: Mizan.
  • C. pande, D.M Miuhani (1990). Encyclopaedic Dictonary Economics. New delhiAnomal Poblications.  دیوان و مطالبات
  • MEGRah, AYDer (1983) . Bill of exchange. London: sweet and Maxwel:
  • Thomson, (1972). Dictionary of Banking. London: sweetaul Maxwel.

دیوان و مطالبات

مقاله ها

الف) به زبان فارسی

۱- ثابت، سید عبدالحمید (۱۳۸۴)« بررسی موضوع شناسی بیع دین» . مجله فقه اهل بیت فارسی شماره ۳۱٫ قم: وابسته حوزه علمیه قم.  دیوان و مطالبات

۲- حائری، سید علیرضا (۱۳۷۹ ﻫ . ش).« حواله» تقریر آیت الله سیدمحمد باقر صدر. مجله فقه اهل بیت فارسی شماره ۲۱٫ وابسته به حوزه علمیه قم.

۳- رحمانی زروندی، محمد (۱۳۸۴).« بیع دین به کمتر». مجله تخصصی فقه و اصول بیش شماره ۱٫ قم: دفتر انشتارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه.   دیوان و مطالبات

۴- سلطانی نژاد، هدایت الله (۱۳۷۵ ﻫ . ش).« بررسی اعتباری بیع کالی به کالی درحقوق ایران و منابع فقهی ».مجله مفید شماره ۶٫  دیوان و مطالبات

ب) به زبان عربی  دیوان و مطالبات

۱-رسولی، سید هاشم (۱۴۱۶ ﻫ . ق).« سلسله فقه مدرس». مجله فقه اهل بیت شماره۲٫ قم.

ج) به زبان انگلیسی  دیوان و مطالبات

Hj Abd rahman , zaharaddin, “Ruling on debt Trading in sharia”   [ on linc <http: WWW. Zaharaddinnet. Ruling on debtorg>. [18.3.2003].

پایان نامه ها

۱- سعیدی، محمدعلی (۱۳۷۷ ﻫ . ش). . بیع کالی به کالی در فقه اسلامی و حقوق ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.  دیوان و مطالبات

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.