دانلود مطالعات طراحی کتابخانه عمومی ۲۳۲ صفحه فایل ورد


در حال بارگذاری
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
فایل ورد
49.6 MB
232
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان نامه  کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری با موضوع طراحی کتابخانه عمومی ۲۳۲ صفحه فایل ورد

 

فهرست

چکیده

مقدمه رساله………………………………………………………….۱

دلایل انتخاب موضوع………………………………………………….۲

ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………….۲

روش تحقیق………………………………………………………….۳

 

فصل اول : شناخت موضوعی طرح

مقدمه……………………………………………………………….۴

 

بخش اول : مفاهیم پایه

۱-۱-۱ کتاب………………………………………………………..۵

۱-۱-۲ کتابخانه……………………………………………………..۶

۱-۱-۲-۱اهداف و خدمات کتابخانه……………………………………..۶

۱-۱-۲-۲ مقررات در کتابخانه………………………………………..۶

۱-۱-۲-۳ نمونه مواد و منابع کتابخانه ای……………………………….۷

۱-۱-۲-۴ بررسی تطبیقی نظام قفسه باز و قفسه بسته در امانات کتاب………..۷

۱-۱-۳ انواع کتابخانه ها……………………………………………..۹

۱- ۱-۳-۱ کتابخانه ملّی……………………………………………..۹

۱-۱-۳-۲کتابخانه دانشگاهی…………………………………………..۹

۱- ۱-۳-۳ کتابخانه پژوهشی………………………………………….۹

۱ -۱-۳-۴ کتابخانه تخصصی…………………………………………۱۰

۱-۱-۳-۵ کتابخانه عمومی……………………………………………۱۰

۱-۱-۳-۶ کتابخانه شخصی (خصوصی)………………………………..۱۰

۱-۱-۳-۷ کتابخانه آموزشگاهی………………………………………..۱۱

 

بخش دوم : تاریخچه کتاب و کتابخانه                                                                                                        

۱-۲ تاریخچه بررسی تحولات گذشته و آینده کتاب و کتابخوانی……………….۱۱

۱-۲-۱ تاریخچه کتاب و کتابخانه……………………………………….۱۱

۱-۲-۲ سابقه تاریخی ساختمان کتابخانه ها………………………………..۱۲

۱-۲-۲-۱ کتابخانه های باستان…………………………………………۱۲

۱-۲-۲-۲ کتابخانه های قرون وسطی……………………………………۱۳

۱-۲-۲-۳ قرون هفدهم و هجدهم……………………………………….۱۴

۱-۲-۲-۴ کتابخانه در دوران اسلامی……………………………………۱۴

۱-۲-۲- ۵  بنای کتابخانه در قرن بیستم…………………………………۱۵

۱-۲-۳-۱ کتابخانه در ایران …………………………………………۱۶

۱-۲-۳-۲کتابخانه های ایران پیش از اسلام………………………………۱۶

۱-۲-۳-۳ کتابخانه های ایران پس از اسلام ……………………………..۱۷

 

بخش سوم :کتابخانه عمومی

۱-۳ کتابخانه های عمومی…………………………………………….۱۸

۱-۳-۱کتابخانه های شاخه……………………………………………۱۹

۱-۳–اهداف کتابخانه عمومی………………………………………….۱۹

۱-۳-۳ وظیفه و مأموریت کتابخانه های عمومی…………………………..۱۹

۱-۳-۴تأمین بودجه، قانونگذاری و شبکه ها ……………………………..۲۰

۱-۳-۵عملیات و مدیریت……………………………………………..۲۰

۱-۳- ۶ فعالیت های فرهنگی………………………………………….۲۱

۱-۳-۷خدمات ارائه شده در کتابخانه های عمومی………………………….۲۲

۱-۳-۸ بیانیه ایفلا/ یونسکو۱۹۹۴درباره  کتابخانه های عمومی……………..۲۳

۱-۳-۹ کتابخانه های عمومی در ایران…………………………………..۲۳

۱-۳-۹-۱فقرکتابخانه های عمومی در تهران …………………………….۲۴

نتیجه گیری ………………………………………………………..۲۶

 

فصل دوم : شناخت بستر موضوع

مقدمه……………………………………………………………..۲۷

 

بخش اول :تهران

۲- ۱بررسی موقعیت قرارگیری طرح به صورت کلی………………………۲۸

۲-۱-۱ویژگی طبیعی و جغرافیایی تهران………………………………….۲۸

۲-۱- ۲  موقعیت استقرار……………………………………………..۲۸

۲ ۱-۳پیشینه………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۴  اقلیم ……………………………………………………….۲۹

۲-۱-۴-۱ بارندگی…………………………………………………..۲۹

۲-۱-۴- ۲ زلزله ………………………………………………..۲۹

۲-۱-۴-۳ شیب زمین ……………………………………………….۳۰

۲-۱-۴-۴ باد………………………………………………………۳۰

۲-۱-۴-۵ دما……………………………………………………..۳۰

۲-۱-۴-۶ تابش آفتاب ………………………………………………۳۱

 

بخش دوم : منطقه ۲۲ تهران

۲-۲بررسی کلی موقعیت قرارگیری طرح ……………………………….۳۱

۲-۲-۱معرفی منطقه ۲۲ تهران……………………………………….۳۱

۲-۲-۲سابقه پیدایش منطقه ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۲

۲-۲- ۳ منطقه ۲۲ در مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ……………………..۳۳

۲-۲-۴ منطقه ۲۲ در شبکه شریانی تهران ……………………………..۳۴

۲-۲-۵ منطقه ۲۲ در کاربری عمومی تهران…………………………….۳۳

۲-۲- ۶ طرح تفضیلی منطقه ۲۲تهران…………………………………۳۵

۲-۲ -۷وضع موجود منطقه ۲۲ ………………………………………۳۶

۲-۲-۸  شیب و توپوگرافی منطقه ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۶

۲-۲- ۹ ویژگی های اقلیمی منطقه ۲۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۷

۲-۲-۹-۱ آب و هوا………………………………………………..۳۷

۲-۲-۹-۲دما و رطوبت هوا …………………………………………۳۸

۲-۲-۱۰تقسیم بندی نواحی منطقه………………………………………۳۹

۲-۲-۱۰-۱ ناحیه شش………………………………………………۳۹

۲-۲-۱۱ تاثیر توسعه منطقه ۲۲ بر آلودگی هوا ی تهران………………….۴۰

 

بخش سوم : راهکارهای اقلیمی

۲-۳ویژگی های اقلیمی……………………………………………….۴۰

۲-۳-۱اهمیت و ضرورت طراحی اقلیمی ……………………………….۴۰

۲-۳-۲ معماری همساز با اقلیم (ازدیربازتاکنون)………………………….۴۱

۲-۳-۳  ویژگی اقلیم سرد…………………………………………….۴۱

۲ -۳-۳-۱ پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن………………………….۴۱

۲-۳-۳-۲شکل ساختمان………………………………………………۴۲

۲-۳-۳-۳چگونگی استقرار ساختمان…………………………………….۴۲

۲-۳-۳-۴ارتفاع ساختمان……………………………………………..۴۳

۲-۳-۳-۵رابطه فضاهای پر وخالی……………………………………..۴۴

۲-۳-۳-۶شکل ،تناسبات و محل استقرار حیاط ها………………………….۴۴

۲-۳-۳-۷ شکل و محل ایوان ها ……………………………………..۴۷

۲-۳-۳-۸چگونگی اسقرار فضاهای بسته…………………………………۴۷

۲-۳-۳-۹ابعاد و تناسبات فضاهای بسته………………………………….۴۸

۲-۳-۳-۱۰جداره های باز…………………………………………….۴۸

۲-۳-۳-۱۱جداره های بسته …………………………………………..۴۹

۲-۳-۴راهکار های طراحی اقلیمی در تهران………………………………۵۰

۲-۳-۴-۱جهت استقرار ساختمان……………………………………….۵۰

۲-۳-۴-۲سطح بازشوی خارجی……………………………………….۵۰

۲-۳-۴- ۳ نور و تهویه……………………………………………..۵۰

۲-۳-۴-۴ آلودگی صوتی…………………………………………….۵۱

۲-۳-۵چگونه ساختمان خود را بهینه کنیم………………………………..۵۱

۲-۳-۵-۱پنجره ها………………………………………………….۵۱

۲-۳-۵-۲عایقکاری…………………………………………………۵۲

۲-۳-۵-۳درز بندی ساختمان………………………………………….۵۳

۲-۳-۵-۳-۱درزگیری درها و پنجره ها…………………………………۵۳

۲-۳-۵-۴طراحی محیط اطراف ساختمان………………………………..۵۳

۲-۳-۵-۵مصالح ساختمانی……………………………………………۵۳

نتیجه گیری…………………………………………………………۵۴

 

فصل سوم: مبانی نظری

مقدمه……………………………………………………………..۵۵

بخش اول:مبانی نظری عام

۳-۱مبانی نظری طرح………………………………………………۵۶

۳-۱-۱زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی……………….۵۶

۳-۱-۲ شکل گیری فضا براساس مراتب زمانی و مکانی………………….۵۷

۳-۱-۳ شکل گیری براساس تنوع های هندسی غنی و محکم……………….۵۸

۳-۱-۴ ایجاد وحدت در عین کثرت……………………………………۵۸

۳-۱-۵ انطباق محیطی، همدلی موزون با طبیعت………………………..۵۸

۳-۱- ۶ تقارن …………………………………………………..۵۹

۳-۱-۷ شفافیت……………………………………………………۶۰

۳-۱-۸ مقدم شمردن حس یزدانی بر حس زیبایی………………………..۶۰

بخش دوم: مبانی نظری خاص

۳-۲ مبانی نظری خاص……………………………………………۶۰

۳-۲-۱ مبانی نظری و نقش آن در طراحی کتابخانه……………………..۶۱

۳-۲-۱-۱ کتاب………………………………………………….۶۱

۳-۲-۱-۲ کتابخانه………………………………………………..۶۱

۳-۲-۱-۳ کتابخانه عمومی………………………………………….۶۱

۳-۲-۱-۴ باغ کتاب……………………………………………….۶۲

۳-۲-۱-۵ لوح……………………………………………………۶۲

۳-۲-۱-۶ نمازخانه………………………………………………..۶۲

نتیجه گیری………………………………………………………..۶۳

 

فصل چهارم :بررسی استاندارد و ظوابط

مقدمه……………………………………………………………..۶۴

 

بخش اول :اجزای فضایی

۴-۱اجزای فضایی کتابخانه…………………………………………..۶۵

۴-۱-۱فضاهای عمومی …………………………………………….۶۵

۴-۱-۱-۱ سالن مطالعه……………………………………………..۶۵

۴-۱-۱- ۲ بخش امانت……………………………………………..۶۶

۴-۱-۱-۳  بخش مرجع……………………………………………..۶۶

۴-۱-۱- ۴ بخش نشریات و روزنامه ها………………………………..۶۶

۴-۱-۱-۵  پایگاه اطلاعات دیجیتالی……………………………………۶۶

۴-۱-۱-۶ بخش دیداری ـ شنیداری…………………………………….۶۶

۴- ۱-۱-۷ بخش فهرست ……………………………………………۶۶

۴-۱-۱-۸ بخش تکثیر………………………………………………۶۷

۴-۱-۱-۹ بخش آموزشی……………………………………………..۶۷

۴-۱-۱- ۱۰ بخش استراحت…………………………………………..۶۷

۴-۱-۱- ۱۱سالن گردهمایی و سمینار……………………………………۶۷

۴-۱-۱-۱۲ نمایشگاه…………………………………………………۶۸

۴-۱-۲ فضاهای اداری………………………………………………..۶۸

۴-۱-۳فضاهای فنی و کارگاهی…………………………………………۶۸

۴-۱-۳ -۱ بخش انتخاب و سفارش مواد………………………………….۶۸

۴-۱-۳-۲ بخش فهرست نویسی مواد…………………………………….۶۹

۴-۱-۳-۳ بخش آماده سازی مواد……………………………………….۶۹

۴-۱-۳-۴ کارگاه تعمیر وصحافی ………………………………………۶۹

۴-۱-۳-۵ آتلیه عکاسی……………………………………………….۶۹

۴-۱-۴ فضاهای پشتیبانی………………………………………………۶۹

۴-۱-۵ فضاهای گردش……………………………………………….۶۹

۴-۱-۵-۱گردش افقی در طبقات………………………………………..۶۹

۴-۱-۵-۲ گردش عمودی بین طبقات…………………………………….۷۰

 

بخش دوم : مبلمان و تجهیزات

۴-۲وسایل و مبلمان کتابخانه…………………………………………….۷۰

۴-۲-۱مشخصات وسایل کتابخانه…………………………………………۷۰

۴-۲-۲-۱میزهای مطالعه……………………………………………….۷۰

۴-۲-۲-۲کابین ها (میزهای مطالعه انفرادی)……………………………….۷۰

۴-۲-۲-۳-۱مشخصات اتاق های مطالعه انفرادی……………………………۷۱

۴-۲-۲-۴صندلی مطالعه………………………………………………..۷۱

۴-۲-۲-۴-۱مشخصات صندلی مطالعه…………………………………….۷۲

۴-۲-۳وسایل مورد نیاز فضاهای نگهداری کتاب……………………………..۷۲

۴-۲-۳-۱قفسه کتاب……………………………………………………۷۲

۴-۲-۳-۱- ۱ مشخصات قفسه کتاب……………………………………….۷۳

۴-۲-۳-۲قفسه مجلات…………………………………………………..۷۴

۴-۲-۳-۳جاروزنامه ای یا قفسه روزنامه……………………………………۷۵

۴-۲-۳-۴برگه دان……………………………………………………..۷۵

۴-۲-۳-۴-۱مشخصات برگه دان…………………………………………..۷۶

۴-۲-۳-۵جای فرهنگ و اطلس…………………………………………….۷۶

۴-۲-۳-۶جزوه دان……………………………………………………..۷۷

۴-۲-۳-۷ جای نقشه ( نقشه دان)………………………………………….۷۷

۴-۲-۳-۸قفسه نمایش کتاب……………………………………………….۷۸

۴-۲-۴وسایل ویژه فضاهای کاری…………………………………………..۷۸

۴-۲-۴-۱ میز امانت…………………………………………………….۷۸

۴-۲-۴-۲رف برگردان (لیف)…………………………………………….۷۹

۴-۲-۴-۳چرخ کتاب (کتاب بر)…………………………………………..۷۹

۴-۲-۴-۴چهارپایه یا پلکان کتابخانه………………………………………..۷۹

۴-۲-۵ وسایل اطلاع رسانی نوین………………………………………….۸۰

۴-۲-۵-۱پایگاه های کاری کامپیوتری………………………………………۸۰

۴-۲-۵-۲صندلی……………………………………………………….۸۰

۴-۲-۵-۳میز کار………………………………………………………۸۱

۴-۲-۵-۴مانیتور……………………………………………………….۸۱

۴-۲-۵-۵صفحه کلید……………………………………………………۸۱

۴-۲-۵-۶ طراحی محیط مناسب پایگاه های کاری…………………………….۸۱

۴-۲-۶وسایل و تجهیزات داخلی کتابخانه های جانبازان و معلولین………………..۸۲

۴-۲-۶-۱صندلی مطالعه…………………………………………………۸۲

۴-۲-۶-۲میز مطالعه……………………………………………………۸۳

 

بخش سوم : استانداردها و ضوابط

۴-۳استانداردها و ضوابط…………………………………………………۸۴

۴-۳-۱مخزن کتابخانه ……………………………………………………۸۴

۴-۳-۱-۱گنجایش قفسه های کتاب………………………………………….۸۵

۴-۳-۱-۲مطالعه ابعاد لازم در مخازن بسته………………………………….۸۵

۴-۳-۱-۳مطالعه ابعاد مخان باز…………………………………………..۸۶

۴-۳-۱-۴ابعاد مخزن فشرده………………………………………………۸۷

۴-۳-۱-۵استانداردهای قرار گیری قفسه ها …………………………………۸۸

۴-۳-۱-۶ ابعاد استاندارد در مخازن باز…………………………………….۸۹

۴-۳-۲نحوه نگهداری مواد نوشتاری و ابعاد مخازن آنها………………………..۹۰

۱-۲-۳-۴کتابهای بسیار بزرگ……………………………………………۹۰

۲-۲-۳-۴کتابهای بسیار کوچک…………………………………………..۹۰

۳-۲-۳-۴روزنامه های یومیه…………………………………………….۹۰

۴-۲-۳-۴مجلات ادواری………………………………………………..۹۰

۵-۲-۳-۴جزوات وگزارشات…………………………………………….۹۱

۳-۳-۴محل های خواندن و مطالعه………………………………………..۹۱

۴-۳-۳-۱تطبیق فضای مطالعه با قفسه های کتاب باز………………………..۹۲

۴-۳-۳-۲فضای مطالعه انفرادی و مجزا…………………………………..۹۲

۴-۳-۳-۳میزهای بلند (چند نفره )……………………………………….۹۴

۴-۳-۳-۴ فضای مطالعات و مجادلات چند نفره…………………………….۹۴

۴-۳-۴ استاندارد های متفرقه……………………………………………۹۴

۴-۳-۵ مطالعه ابعادی بخش های ادرای…………………………………..۹۴

۴-۳-۶کلاسهای آموزشی……………………………………………….۹۷

۴-۳-۷سالن گرد همایی و سمینار (آمفی تاتر )……………………………..۹۹

۴-۳-۷-۱ ساختار عمومی فضای نمایشی …………………………………۹۹

۴-۳-۷-۲صندلی تماشاگران…………………………………………….۹۹

۴-۳-۷-۳ اتاق رختکن ( تنفس بازیگران ) ………………………………۱۰۰

۴-۳-۷-۴پرده نمایش فیلم ……………………………………………..۱۰۰

۴-۳-۸  بوفه ……………………………………………………….۱۰۰

۴-۳-۹  استاندارد سرانه فضاهای کتابخانه……………………….۱۰۲

 

بخش چهارم : معیار های طراحی

۴-۴شرایط آسایش انسان ها……………………………………..۱۰۵

۴-۴-۱گرمایش……………………………………………………….۱۰۵

۴-۴-۲سرمایش……………………………………………………….۱۰۶

۴-۴-۳رطوبت………………………………………………………..۱۰۶

۴-۴-۴تهویه مطبوع……………………………………………………۱۰۶

۴-۴-۵نورگیر (نورپردازی)…………………………………………….۱۰۷

۴-۴-۵-۱نور مصنوعی و شدت آن……………………………………….۱۰۷

۴-۴-۵-۲تقابل (سایه -روشن)…………………………………………..۱۰۸

۴-۴-۵-۳تابش (درخشندگی)…………………………………………….۱۰۸

۴-۴-۵-۴ نور طبیعی و شدت آن…………………………………………۱۰۸

۴-۴-۵-۵نورپردازی فضاها……………………………………………..۱۰۹

۴-۴-۵-۶ نورپردازی در قفسه های کتاب و مخزن…………………………..۱۰۹

۴-۴-۶نقش رنگ و تزئینات در کتابخانه……………………………………۱۰۹

۴-۴-۷صداهای خارجی و داخلی………………………………………….۱۱۰

۴-۴-۷-۱منابع تولید صدا……………………………………………….۱۱۰

۴-۴-۷-۲سطح صدا……………………………………………………۱۱۱

۴-۴-۷-۳جذب و عایق سازی صدا……………………………………….۱۱۱

۴-۴-۸حمل و نقل مواد کتابخانه………………………………………….۱۱۱

۴-۴-۹پوشش کف کتابخانه………………………………………………۱۱۱

۴-۴-۱۰پنجره ها……………………………………………………..۱۱۱

۴-۴-۱۱شکل و فرم ساختمان کتابخانه…………………………………….۱۱۱

۴-۴-۱۲مشخصات حجم و نمای ساختمان کتابخانه…………………………..۱۱۲

۴-۴-۱۳مشخصات ارتفاع و ابعاد کلی ساختمان…………………………….۱۱۲

۴-۴-۱۴توصیف کلی جزئیات معماری و فنی………………………………۱۱۲

۴-۴-۱۴-۱ـ فضاهای مطالعه…………………………………………..۱۱۳

۴-۴-۱۴-۲ـ فضاهای دفاتر…………………………………………….۱۱۳

۴-۴-۱۴-۳ تالار اجتماعات……………………………………………۱۱۳

۴-۴-۱۴-۴ مخازن کتاب و انبارهای ویژه………………………………..۱۱۴

۴-۴-۱۴-۵ لابراتوارها و کارگاه ها……………………………………..۱۱۴

۴-۴-۱۴-۶ فضاهای طبیعی……………………………………………۱۱۴

۴-۴-۱۵تمرکز سیستم ها………………………………………………۱۱۵

۴-۴-۱۶قابلیت انعطاف و طرح مدول ……………………………………۱۱۵

۴-۴-۱۷نگهداری و نگهبانی……………………………………………۱۱۵

۴-۴-۱۸الگوی آمد و شد حمل و نقل…………………………………….۱۱۶

 

بخش پنجم : ضوابط ایمنی

۴-۵حفاظت وایمنی کتابخانه……………………………………………..۱۱۷

۴-۵-۱سیستم حفاظت از منابع کتابخانه در برابر عدم رعایت مقررات امانت …….۱۱۷

۴-۵-۲سیستم حفاظت از ساختمان در برابر آتش‌سوزی……………………….۱۱۷

۴-۵-۳روش‌های حفاظت از ساختمان در مقابله با انواع دستبردها……………….۱۱۸

۴-۵-۴تأمین امنیت و سلامت ارباب رجوع و کارمندان……………………….۱۱۸

۴-۵-۵مدیریت ایمنی کتابخانه …………………………………………..۱۱۸

۴-۵-۶درهای کتابخانه…………………………………………………۱۱۹

۴-۵-۷آتش سوزی و وسایل اطفاء حریق………………………………….۱۱۹

۴-۵-۸حفاظت و ایمنی محل و ساختمان کتابخانه……………………………۱۲۰

۴-۵-۹ایمنی وسایل و لوازم و تجهیزات کتابخانه……………………………۱۲۰

۴-۵-۱۰اقدامات حفاظتی و ایمنی در مراکز اسناد و منابع غیرکتابی……………۱۲۱

۴-۵-۱۱مقرارت ایمنی و حفاظت اسناد و منابع غیر کتابی……………………۱۲۱

۴-۵-۱۲تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی…………………………………۱۲۲

۴-۵-۱۳سیستم حفاظت از ساختمان در برابر زلزله………………………….۱۲۲

 

بخش ششم :  ضوابط معلولین                                                                       

۴-۶سازگاری با شرایط جسمی استفاده کنندگان ……………………………..۱۲۳

۴-۶-۱تسهیلات مطالعه………………………………………………..۱۲۳

۴-۶-۱-۱میز امانت…………………………………………………..۱۲۳

-۴-۶-۱-۲قفسه های کتابخانه…………………………………………..۱۲۳

۴-۶-۱-۳دسترسی به مجموعه………………………………………….۱۲۴

۴-۶-۱-۴وسایل و ابزارهای کتابخانه…………………………………….۱۲۴

۴-۶-۱-۵میز مطالعه…………………………………………………۱۲۴

۴-۶-۲ تسهیلات رفاهی – پشتیبانی…………………………………….۱۲۴

۴-۶-۲-۱راهروها………………………………………………….۱۲۴

۴-۶-۲-۲راه پله ……………………………………………………۱۲۴

۴-۶-۲-۳سطح شیبدار ……………………………………………….۱۲۵

۴-۶-۲-۴دستگیره های کمکی………………………………………….۱۲۵

۴-۶-۲-۵آسانسور …………………………………………………..۱۲۵

۴-۶-۳فضاهای بهداشتی……………………………………………… ۱۲۶

۴-۶-۳-۱توالت……………………………………………………..۱۲۶

۴-۶-۳-۲دستشویی…………………………………………………..۱۲۶

۴-۶-۳-۳آبخوری و آب سرد…………………………………………..۱۲۶

۴-۶-۴تلفن های …………………………………………………….۱۲۷

۴-۶-۵پارکینگ …………………………………………………….۱۲۷

۴-۶-۶علایم بین المللی ………………………………………………۱۲۷

نتیجه گیری………………………………………………………….۱۲۷

 

فصل پنجم : بررسی نمونه ها

مقدمه………………………………………………………………۱۲۸

۵- بررسی نمونه های داخلی وخارجی…………………………………..۱۲۹

۵-۱ کتابخانه لاید……………………………………………………۱۲۹

۵-۱-۱محاسن ومعایب کتابخانه لاید…………………………………….۱۳۲

۵-۲کتابخانه دانشگاه آویرو، پرتغال، آلوار سیز……………………………۱۳۲

۵-۲-۱فضای عمومی………………………………………………..۱۳۲

۵-۲-۲فضای فنی وگارگاهی………………………………………….۱۳۲

۵-۲-۳فضای اداری…………………………………………………۱۳۲

۵-۲-۴فضای پشتیبانی……………………………………………….۱۳۲

۵-۲-۵فرم وحجم……………………………………………………۱۳۲

۵-۲-۶ورودی……………………………………………………..۱۳۳

۵-۲-۷عملکرد……………………………………………………..۱۳۳

۵-۲-۸نور گیری……………………………………………………۱۳۳

۵-۲-۹سازه………………………………………………………..۱۳۳

۵-۲-۱۰تأسیسات……………………………………………………۱۳۳

۵-۲-۱۱حمل و نقل مواد کتابخانه………………………………………۱۳۳

۵-۲-۱۲ایمنی………………………………………………………۱۳۴

۵-۲-۱۳محاسن و معایب کتابخانه دانشگاه آویرو…………………………..۱۳۴

۵-۳کتابخانه ملی فرانسه……………………………………………….۱۳۶

۵-۳-۱معایب و محاسن کتابخانه ملی فرانسه………………………………۱۳۸

۵-۵کتابخانه ملی…………………………………………………….۱۳۹

۵-۵-۱خصوصیت ذاتی طرح………………………………………….۱۳۹

۵-۵-۲ملاحظات نورگیری فضاها ……………………………………..۱۴۰

۵-۵-۴خصوصیات محیطی و پیرامونی در طرح………………………….۱۴۱

۵-۵-۵سازه طرح…………………………………………………..۱۴۲

۵-۵-۶سیستم های کنترل خودکار………………………………………۱۴۴

۵-۵-۶سیستم جمع آوری آب باران……………………………………..۱۴۴

۵-۵-۷شکل نهایی و خصوصیات معماری طرح…………………………..۱۴۴

۵-۵ کتابخانه ­مرکزی عمومی کانون انصار……………………………….۱۴۸

۵-۵-۱ فضای عمومی……………………………………………….۱۴۸

۵-۵-۱-۱طلاعات و پذیرش…………………………………………..۱۴۸

۵-۵-۱-۲ بخش فهرست……………………………………………..۱۴۸

۵-۵-۱-۳ پایگاه اطلاعات دیجیتالی…………………………………….۱۴۸

۵-۵-۱-۴  بخش امانت……………………………………………. ۱۴۹

۵-۵-۱-۵ بخش مرجع………………………………………………۱۴۹

۵-۵-۱-۶ بخش روزنامه ونشریات …………………………………….۱۴۹

۵-۵-۱-۷ بخش مطالعه……………………………………………..۱۴۹

۵-۵-۱-۸ بخش فضای دیداری – شنیداری……………………………..۱۴۹

۵-۵-۱-۹ نمازخانه………………………………………………….۱۴۹

۵-۵-۱-۱۰ سالن گرد همایی و سمینار………………………………….۱۵۰

۵-۵-۱-۱۱ نمایشگاه………………………………………………..۱۵۰

۵-۵-۱-۱۲ کلاس های آموزشی……………………………………….۱۵۰

۵-۵-۱-۱۳بوفه……………………………………………………۱۵۰

۵-۵-۱-۱۵ فضای اداری…………………………………………….۱۵۰

۵-۵-۲ فضاهای فنی کارگاهی…………………………………………۱۵۰

۵-۵-۲-۱ بخش فهرست نویسی و آماده سازی مواد………………………..۱۵۰

۵-۵-۳ فضاهای پشتیبانی……………………………………………..۱۵۰

محاسن ومعایب کتابخانه­ مرکزی عمومی کانون انصار………………………۱۵۱

نتیجه گیری………………………………………………………..۱۵۲

 

فصل ششم :برنامه ریزی فیزیکی

مقدمه……………………………………………………………..۱۵۳

 

بخش اول : برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ابعاد فضاها

۶-۱ نظام عملکردی کتابخانه…………………………………………۱۵۴

۶-۱-۱استفاده کنندگان کتابخانه………………………………………..۱۵۴

۶-۱-۲منابع کتابخانه………………………………………………..۱۵۴

۶-۱-۳کارمندان ( کادر اداری ) کتابخانه ………………………………۱۵۵

۶-۱-۴اثر عوامل مختلف برنیازهای اساسی کتابخانه  ……………………..۱۵۵

۶-۱-۵ شمار مراجعان (ظرفیت کتابخانه)……………………………….۱۵۵

۶-۱-۶شمار منابع…………………………………………………..۱۵۶

۶-۱-۷ قابلیت انعطاف ، تطبیق و توسعه………………………………..۱۵۶

۶-۱-۸سرانه فضاهای کتابخانه………………………………………..۱۵۶

۶-۱-۹ بررسی  فضا ها…………………………………………….۱۵۶

۶-۱-۹-۱  سر سرای ورودی……………………………………….۱۵۶

۶-۱-۹-۲ مخازن………………………………………………….۱۵۷

۶-۱-۹-۳ بخش مرجع……………………………………………..۱۵۷

۶-۱-۹-۴ اداری ………………………………………………….۱۵۸

۶-۱-۹-۵ فضای عمومی……………………………………………۱۵۸

۶-۱-۹-۶ نمازخانه…………………………………………………۱۵۸

۶-۱-۸-۷فضای استراحت کارکنان…………………………………….۱۵۸

۶-۱-۸-۸فضای فنی کارگاهی………………………………………..۱۵۹

۶-۱-۸-۹فضای مطالعه……………………………………………..۱۵۹

۶-۱-۸-۱۰سرایداری……………………………………………….۱۵۹

۶-۱-۹  برنامه فیزیکی پروژه………………………………………..۱۵۹

۶-۱-۱۰جدول برنامه فیزیکی…………………………………………۱۶۰

 

بخش دوم :دیاگرام روابط

۶-۲دیاگرام روابط…………………………………………………..۱۶۳

۶-۲-۱دیاگرام فضاهااز لحاظ عملکرد…………………………………..۱۶۳

۶-۲-۲دیاگرام ارتباطی طبقات…………………………………………۱۶۴

 

بخش سوم : سازه و تأسیسات

۶-۳-۱بررسی سازه پروژه……………………………………………۱۶۵

۶-۳-۱-۱انتخاب سیستم سازه پروژه  ………………………………….۱۶۵

۶-۳-۱-۲مقایسه انواع اسکلت ساختمانی………………………………..۱۶۵

۶-۳-۱-۳مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی…………………………….۱۶۶

۶-۳-۱-۴انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای…………………………۱۶۶

۶-۳-۱-۵مقایسه انواع اسکلت ها از نظر باربری و ایمنی در آتش سوزی…….۱۶۷

۶-۳-۱-۶مقایسه انواع اسکلت از نظر اجرایی…………………………..۱۶۷

۶-۳-۱-۷مقایسه معماری انواع اسکلت ساختمانی…………………………۱۶۸

۶-۳-۱-۸مقایسه اقتصادی انواع اسکلت ساختمانی…………………………۱۶۸

۶-۱-۳-۹نتیجه گیری………………………………………………..۱۶۹

۶-۳-۱-۱۰مدولار طراحی فضاها ……………………………………۱۶۹

۶-۳-۱-۱۱مزایا و معایب ساختمان های فلزی……………………………۱۷۰

۶-۳-۱-۱۲معایب سازه های اسکلت فلزی……………………………….۱۷۰

۶-۳-۱-۱۳سقف کامپوزیت……………………………………………۱۷۱

۶-۳-۱-۱۴سقف کرومیت…………………………………………….۱۷۱                                       

۶-۳-۱-۱۴-۱مراحل اجرای سقف کرومیت………………………………۱۷۲

۶-۳-۱-۱۴-۲مزایای سقف کرومیت…………………………………….۱۷۲

۶-۳-۱-۱۴-۳انواع سقف کرومیت……………………………………..۱۷۴

۶-۳-۱-۱۵خرپا…………………………………………………….۱۷۴

۶-۳-۱-۱۵-۱بتن پوششی در سقف خرپا بلوک……………………………۱۷۵

۶-۳-۱-۱۵-۲معایا و مزایای استفاده از خرپاهای ماشینی در صنعت ساختمان…..۱۷۵

۶-۳-۱-۱۶خصوصیات سازه ای پروژه……………………۱۷۶

۶-۳-۱-۱۶-۱درز انبساط………………………………۱۷۷

۶-۳-۱-۱۶-۲درز انقطاع………………………………۱۷۷

۶-۳-۲تاسیسات مکانیکی………………………………..۱۷۷

۶-۳-۲-۱سیستم های خنک کننده (تهویه مطبوع)……………۱۷۷

۶-۳-۲-۲آشنایی با دستگاه ایرواشر ………………………۱۷۷

۶-۳-۲-۳دستگاه هواساز ……………………………….۱۷۸

۶-۳-۲-۴فن کوئل……………………………………..۱۷۸

۶-۳-۲-۵چیلرها………………………………………۱۷۸

۶-۳-۲-۶اقدامات بهینه سازی در طراحی تأسیسات ساختمانها…..۱۷۹

۶-۳-۲-۷نتیجه گیری…………………………………..۱۷۹

۶-۳-۳تأسیسات الکتریکی………………………………..۱۷۹

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.