دانلود رساله طراحی مرکز تجاری ۱۲۸صفحه فایل ورد قابل ویرایش


در حال بارگذاری
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
15.6 MB
128 صفحه
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی معماری با موضوع طراحی مرکز تجاری ۱۲۸صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 

چکیده

هنگام برخورد با یک موضوع ، دید ما و یا اینکه از چه زاویه ای به آن نگاه می کنیم ، دارای اهمیت است . پرداختن به یک موضوع همواره با پرسش از آن همراه است . پرسش به عنوان اولین و فطری ترین مکانسم در انسان است . هستی انسان مجتمعی است که دارای زمینه ها ، ابعاد و زوایا و امکاناتی بی نهایت است . وقتی با جهان در ارتباط قرار می گیرد هر چه را که در اطراف اوست ، در خود و از خود می سازد و به آنها با توجه به نیازها ، احساسات ، عواطف ، ادراکات و ارزشهایی که دارد ، معنا و جهت استفاده بی نهایت می بخشد . انسان در هر لحظه در ارتباط با طبعت و جهان در کار ساختن ، ساخته شدن ، درهم ریختن و بازسازی است .

به همین جهت آن فضا ، تصور و ایده ای از انسان و زندگانی پایدار ، جاویدان و ابدی است که پیوسته در تغییر و پویاای باشد . در این راستا ، فضا و مکان بیشترین سازش را با طبیعت انسان دارد و بنابراین برای زندگانی او مساعدتر و ابدی تر است که چنین ویژگی هایی را با خود داشته باشد .

انسان که خود   مجتمع روان فضایی پویا    است .

مهمترین موضوع رساله ، برخورد با (( مجتمع تجاری )) است ، و با طرح اینکه مجتمع چیست و ماهیت اصلی آن چگونه است ؟ تجارت به چه معناست ؟ نقش تحولات زندگی در غییر عادات واخلاق اجتماعی به چه صورت است ؟ نخستین گام رابه سوی شناخت مجتمع تجاری برداشته ایم ، و از رویکردهای روانشناختی ، فلسفی و معمارانه و … استفاده کرده ایم .

در قدیم وسعت شهرها و فاصله میان مراکز گوناگون فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی چنان بود که شهروندان پیاده از یک نقطه به نقطه دیگر می رفتند و هر گاه که برای جابجایی افراد با کالاها از چهار پایان استفاده می شد ، سرعت و نحوه حرکت به گونه ای بود که الزاماً نیازی به متمایز بودن راه ها و فضاهای ارتباطی پیاده و سواره از یکدیگر احساس نمی شد . حضور و حرکت انسان پیاده یا سواره که هم از جهت مورد وتعداد اندک بود و هم فاقد ارتباط چهره به چهره با پیاده نبود . در آن فضاها و نیز استقرار انواع فضاها و فعالیتها در کنار فضاهای ارتباطی آنها را به فضا و عرصه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تبدیل می کرد . فضاهای شهری همان فضاهای باز و سرپوشیده شبکه ارتباطات یعنی راهها ، میدانها ، و فضاهای ورودی هستند . راهها شامل بازارها و معابر می شود . بازار همیشه مرکز شهر به شمار می آمد و علاوه بر مرکزیت فعالیتهای اقصادی در آن کانون فضاها و فعالیتهای اجتماعی

، مذهبی و فرهنگی بود و نقش مهم و تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شهر داشت . هرمعبراصلی نیز کمابیش به فضاها و فعالیت های عمومی اختصاص داشت اما معابر فرعی بیشتر مخصوص محله های مسکونی و فعالیتهای نیمه عمومی بودند چنانکه بیشتر اینگونه معابر چنان گسترده و متنوع بود که در بعضی از شهرها از معابر بسیار کم عرض موسوم به کوچه آشتی کنان برای آشتی دادن افرادی که میانشان کدورتی وجود داشت استفاده می کردند . میدانها نیز از فضاهای مهم ارتباطی ، اجتماعی و اقتصادی بودند که در مقیاسهای گوناگون از میدانهای عمومی تا میدانهای مرکز محله ، همواره تجمع مردم و استقرار انواع فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصای در آنها صورت می گرفت . فضاهای ورودی شهر و بناهای معماری – شهری نیز فضاهایی خاص و محل انجام بعضی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بودند .

یکی از ویژگی های بسیار مهم فضاهای شهری پویایی و تغییر پذیری آنهاست زیرا که این فضاها عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بودند و به تبع تغییر و تحولی که در چگونگی انجام این فعالیتها رخ می داد یا تحت تاثیر تغییرات کمی و کیفی شهر دگرگون می شدند .

 

فهرست مطالب :

چکیده : ۱

موضوع : ۲

اهداف و خط مشی کلی پروژه : ۳

بیان اهداف اولیه. ۳

بیان اهداف نهایی : ۴

روش تحقیق… ۴

 

بخش نخست : شناخت مفاهیم و مبانی نظری پروژه

فصل اول : تعاریف پایه ۵

۱-  تعریف بازار. ۵

واژه شناسی بازار: ۷

۲-انواع بازار۱٫٫ ۸

۲-۱  شکل ساختمانی بازار. ۸

۲-۲    حوزه نفوذ. ۱۰

۲-۳    اقلیم.. ۱۱

۲-۴  انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم.. ۱۲

۳   پیـدایـش بـازار۱٫ ۱۳

۴  رونـد شکـل گیـری فضـای کالبـدی بـازار. ۱۴

۵ عناصر ساختاری بازار. ۱۶

۶ سیر تکوین و تحول شهر و بازار در ایران.. ۱۸

۷ – نتیجه گیری : ۱۹

 

فصل دوم : تاثیر تحولات چهانی بر شهرها و فضاهای تجاری معاصر : ۲۱

۱ تحولات جدید جهانی و شهر نشینی : ۲۱

۲ تاثیر تحولات جهانی بر شهر نشینی ایران : ۲۲

۳ تاثیر تحولات جدید اقتصادی در شهرهای ایران: ۲۳

۴ روابط بازرگانی و تجاری جدید و شهرهای ایران.. ۲۴

۵ تشکیل شرکت ها و سازمان های جدید اقتصادی: ۲۴

۶ از بین رفتن صنایع تولیدی در بازارهای سنتی: ۲۵

۷ از هم پاشیدگی اصناف: ۲۶

۸ جایی گزینی اکولوژیکی از بازار. ۲۶

۹ تغییر الگوی مصرف… ۲۷

۱۰سبک جدید تبلیغات… ۲۸

۱۱ تغییر سیستم حمل ونقل شهری: ۲۸

۱۲ نتیجه گیری : ۲۹

 

فصل سوم   :  بررسـی مراکز خریـد معاصر. ۳۱

۱ دورنـمای تـاریـخی… ۳۱

۲  تـولد مراکـز قدرتـمند تجـاری (power center). 33

۳  ایـجاد خـرده فـروشی در جـوار بزرگراهـها ۳۳

۴ شناخت انواع مراکز تجاری… ۳۴

۴-۱   تسـهیـلات تجـاری: ۳۵

۴-۲ مـرکـز خریـد همسـایـگی: ۳۵

۴-۳  مراکـز خریـد جامـع: ۳۵

۴-۴ POWER CENTER : 35

۴-۵   مراکـز خریـد از تولیـد بـه مصـرف و حراجـی ها: ۳۶

۴-۶  مراکـز خریـد منطقـه‎ای: ۳۶

۴-۷ فضـاهـای تجـاری سنـتی ناحیـه‎ای بافـرم مرکـزی ویـادرکنـارخیـابانهـای اصلـی: ۳۶

۴-۸ تجـمع فروشـگاهـهای همگـون: ۳۶

۴-۹  بـازارهـای مـوقتـی: ۳۷

۴-۱۰  مراکز خریـد خـاص ( که بسیـاری از خصوصیـات بازارهـای موقتـی را با خـود به همـراه می‎آورنـد): ۳۷

۴-۱۱  مراکــز LIFE STYLE: 38

۵  شناخت مراکز خرید معاصر در ایران.. ۳۸

۵-۱  مراکـز تجـاری محلـه‎ای: ۳۸

۵-۲  مراکـز تجـاری در جـوار خیـابانـها: ۳۸

۵-۳ پـاسـاژها: ۳۹

۵-۴   مجـموعه‎هـای تجـاری: ۳۹

۵-۵  فـروشـگاهـهای بـزرگ: ۴۰

۵-۶ فـروشگـاهـهای زنجیـره‎ای: ۴۰

۶  نـتیـجه گیـری: ۴۰

 

فصل چهارم : مطالعات شهری.. ۴۲

۱  فضای عمومی چیست؟. ۴۲

۲ ویژگی فضای عمومی: ۴۲

۳واژه شناسی خیابان.. ۴۴

۴ خیابان فضای شهری… ۴۴

۵ کارکرد خیابان.. ۴۵

۶ خیابان فضای شهری… ۴۶

۷ خیابان و بازار. ۴۷

۸ نقش اجتماعی خیابان.. ۴۸

۹ میدان.. ۵۰

۱۰ دستفروشها و دوره گردها ۶۰

۱۱ فضای شهری… ۶۵

۱۲ ادراک فضای شهری : ۶۶

۱۳ تحلیل فضای شهری : ۶۶

۱۴ احیای فضاهای شهری : ۶۷

۱۵ نتیجه گیری: ۶۸

 

بخش دوم : تحلیل اطلاعات و تدوین مبانی طراحی

فصل اول : تعیین اهداف کلی ، تعریف موضوع و الگویابی پروژه. ۶۹

۱جمع  بندی و استنتاج… ۶۹

۲ تعیین اهداف کلی طرح… ۷۳

۳ تعریف طرح و تعیین مقیاس…. ۷۳

۴ تعیین مخاطبین پروژه. ۷۴

۵ بررسی نمونه های تطبیقی… ۷۴

۵-۱ پروژه مرکز خرید BERCY 2.. 74

۵-۲  مجتمع زیست خاور به عنوان یک پروژه تجاری – تفریحی – مسکونی… ۸۴

۵-۳   مجتمع اداری- تجاری SIP   (فرانک ویلیامز). ۹۰

۶ نتیجه گیری : ۹۱

 

فصل دوم :  استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری  : ۹۳

ارتفاع طبقات : ۹۳

دربهای ورودی : ۹۳

ظرفیت کریدور : ۹۴

پلکانها: ۹۴

نقاله مسافرتی : ۹۵

آسانسور : ۹۵

سطح شیبدار : ۹۵

۱ استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری و تجهیزات مربوط : ۹۶

۱ ابر فروشگاه ها: ۹۶

۲ ساختمان های اداری در بخش واحد تجاری : ۹۶

۳  ساختمان های اداری چند طبقه : ۹۶

۲ استانداردهای فضا: ۹۷

۱ سرویس های اداری : ۹۸

۲پارکینگ ها : ۹۸

۳ بانک : ۹۸

۴ رستورانها : ۹۸

۵ خرده فروشیها: ۹۹

۶فروشگاههای مواد غذایی: ۱۰۰

۷  مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی… ۱۰۱

۱مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه. ۱۰۱

۲ مقررات ساختمانی در تجارت شهری… ۱۰۲

۸    شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری… ۱۰۴

۹  نتیجه گیری : ۱۰۸

 

بخش سوم : طرح معماری

فصل اول : بررسی اجمالی بستر طرح.. ۱۰۹

۱ پیدایش شهر مشهد.. ۱۰۹

۲ سیمای جمعیتی شهر مشهد.. ۱۱۰

۳ ویژگیهای اقتصادی شهر مشهد.. ۱۱۰

۴ پدیده اجتماعی شهر مشهد.. ۱۱۱

۵ویژگیهای کالبدی شهر مشهد.. ۱۱۱

۶ بررسی کاربری  تجاری در طرح جامع شهر مشهد.. ۱۱۲

۷  ویژگی های اقلیمی… ۱۱۳

۷-۱ موقعیت جغرافیایی شهر مشهد.. ۱۱۳

۷-۲ دما و رطوبت هوا ۱۱۳

۷-۳  وزش باد. ۱۱۴

۷-۴ تابش آفتاب… ۱۱۴

۷-۵ جهت شیب و کانال ها ۱۱۴

۱ برنامه ریزی فیزیکی… ۱۱۶

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.