دانلود رساله طراحی پارک شهری به همراه تصاویر پروژه ۲۶۰ ص


در حال بارگذاری
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
42 MB
260 صفحه
۶.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان­ نامه معماری با عنوان طراحی پارک شهری ۲۶۰ صفحه فایل ورد به همراه تصاویر پروژه به صورت کامل

 

 

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول: معرفی استان و شهرستان

۱-۱ استان فارس…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱-۱ نام………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۱-۲ تاریخ…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۳ جغرافیا……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۱-۴ آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۱-۵ جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۶ صنایع و محصولات………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱-۷ صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۱-۸ سوغات……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۱-۹ زبان ها………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۱-۱۰ جاذبه ها و آثار تاریخی……………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۱-۱۱ گردشگاهها………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱-۱۲ تقسیمات کشوری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۲ شیراز………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۲-۱ شیراز نامی خیال انگیز…………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۲-۲ مشاهیر شیراز………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۲-۳ غذاهای سنتی شیراز…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۲-۴ سوغات شیراز……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۱-۲-۵ آثار تاریخی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۲-۶ گردشگاهها………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصل دوم: ضرورت طرح

۲-۱ شناخت بیشتر بر جامعه ایران……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۱ افسردگی و برخی علل آن در ایران……………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۲ افسردگی در ایران و جهان……………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۳ مشکلات پیچیده ذهنی………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۴ راههای کسب موفقیت در زندگی…………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲ ضرورت وجود فضای سبز………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۲-۱ تعریف فضای سبز شهری……………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۲ مفهوم واژه پارک………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳ نقش و اهمیت پارک و فضای سبز شهری…………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۱ دلایل رفتن به پارک……………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۲ اصول طراحی پارک و فضای سبز با کیفیت…………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۳ اهمیت پارک و فضای سبز شهری………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۴ تاریخچه پارک………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۵ انواع پارکها………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۵-۱ پارکهای ملی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۵-۲ پارکهای گیاه شناسی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۵-۳ پارکهای وحش…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۵-۴ پارکهای نمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۵-۵ پارکهای ورزشی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۵-۶ پارکهای عمومی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۵-۷ پارکهای منظم………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۵-۸ پارکهای نامنظم…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۵-۹ پارکهای مختلط…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۵-۱۰ پارک فانتزی………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۵-۱۱ پارکهای مدرن……………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۵-۱۲ پارکهای جنگلی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۶ نکاتی دربارۀ فرهنگ پارک و پارکداری………………………………………………………………………………. ۵۱

فصل سوم: ضوابط طراحی پارک شهری

۳-۱ موارد استفاده از زمین……………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۱-۱ ضوابط مربوط به تفکیک زمین………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۱-۲ ضوابط مربوط به احداث ساختمان………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۱-۳ استفاده از سایه ها………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۲ ایجاد تعادل در معماری پارک…………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۱ تعادل………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۲ انواع تعادل………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۳ کاربرد تعادل در پارکسازی……………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۳ آب در معماری پارک………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۳-۱ آب و روان شناسی……………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۳-۲ آب و انعکاس………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۳-۳ آب و تأثیر آن در کاهش درجه حرارت………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۳-۴ طراحی آب در سبکهای مختلف…………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۳-۴-۱ استخر…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۳-۴-۲ آب نما……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳-۴-۳ چشمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۳-۴-۴ برگه ها یا باغچه های آبی…………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳-۴-۵ آبشار و جویبار………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۳-۴-۶ فواره ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۴ گیاهان در معماری پارک……………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۴-۱ حجم گیاهی………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۴-۲ فرم های مجموعه ای گیاهی………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۴-۳ نقش دوایر و چهارگوش ها در هندسه معماری گیاهی……………………………………………………… ۶۶

۳-۴-۴ سطح گیاهی………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۴-۴-۱ سطح سقف گیاهی…………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۴-۴-۲ سطح دیوار گیاهی……………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۴-۴-۳ سطح گف گیاهی……………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۴-۵ خط گیاهی………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۵ نورپردازی در معماری پارک……………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۵-۱ تاریخچه نورپردازی………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۵-۲ اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۵-۳ انواع نورپردازی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۵-۳-۱ نورپردازی تزئینی…………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۵-۳-۲ نورپردازی یکنواخت………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۵-۳-۳ نورپردازی کاربردی………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۵-۳-۴ نورپردازی مسیر دسترسی…………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۵-۳-۵ نورپردازی امنیتی……………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۵-۴ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۶ طراحی محیط هایی برای کودکان…………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۶-۱ ادراک کودک……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۶-۱-۱ دریافت حسی کودک از فضا……………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۶-۱-۲ دریافت اشکال…………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۶-۱-۳ دریافت رنگها………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۳-۶-۱-۴ سر و صدا………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۳-۶-۲ نیاز به تملک فضا……………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۶-۳ تأثیر بزرگترها بر روی درک کودک از فضا………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۶-۴ فضا و مشکلات رفتاری کودک………………………………………………………………………………………. ۸۰

۳-۶-۵ خصوصیات معماری برای کودک……………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۶-۵-۱ معیارهای کیفیت فضا……………………………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۶-۵-۱-۱ سازماندهی………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۶-۵-۱-۲ زمان و مسیر………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۶-۵-۱-۳ جزء کل……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۳-۶-۵-۱-۴ فرم…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۳-۶-۵-۱-۵ هماهنگی……………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۶-۵-۱-۶ نور……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۳-۶-۵-۱-۷ رنگ…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۳-۶-۵-۱-۸ نشانه ها……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۳-۶-۶ ما به ازاء مکانی ـ فیزیکی نیازهای کودک………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۶-۷ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

فصل چهارم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت

۴-۱ مکان سایت………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۲ دلیل انتخاب سایت……………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۳ عکس هوایی از سایت……………………………………………………………………………………………………. ۹۱

فصل پنجم: مطالعات تطبیقی

۵-۱ پارک کارخانه سیتروئن………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۲ پارک هزاره………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۳ پارک معماری Jinhua در چین…………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۵-۴ پارکها و باغهای سوجو…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۵ پارک ملی تندوره………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۵-۶ پارک چیتگر…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی طرح

۶-۱ حصارکشی باغ ها………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۶-۲ آلاچیق ها، مسیرها، پلکان ها، دیوارهای حفاظ…………………………………………………………………….. ۱۲۴

۶-۳ استحکامات خاکی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۶-۴ حفاظ سطح شیب دار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۶-۵ روش های کاشت……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۶-۵-۱ پیچکها و گیاهان بالارونده…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۶-۶ بسترهای پشته ای و برجسته……………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۶-۷ گل خانه ها……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۶-۸ درختان و حاشیه ها………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

۶-۹ حوضچه های باغ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۶-۱۰ تجهیزات باغ بانی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۶-۱۱ زمینهای بازی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

۶-۱۲ پارکینگهای اتومبیل……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۶-۱۲-۱ دور زدن و پارک کردن………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰

۶-۱۳ رستورانها…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰

۶-۱۳-۱ مقدار فضای موردنیاز………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰

۶-۱۳-۲ نحوه چیدن وسایل……………………………………………………………………………………………………… ۱۷۲

۶-۱۴ باغ وحشها……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۵

فصل هفتم: پیدایش ایده و تبدیل آن به فرم

۷-۱ نقش ایمان و اعتقاد در آرامش…………………………………………………………………………………………… ۱۸۷

۷-۲ تأثیر ورزش بر آرامش………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

۷-۳ تأثیر طبیعت بر آرامش……………………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۷-۴ تأثیر گل و گیاه بر آرامش…………………………………………………………………………………………………… ۱۹۰

۷-۵ تأثیر معماری بر آرامش………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲

۷-۵-۱ رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۲

۷-۵-۲ نور……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۴

۷-۶ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۶

فصل هشتم: نقشه ها

۸-۱ موقعیت های سایت………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۹

۸-۱-۱ شمای سایت……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۹

۸-۱-۲ دیاگرام ارتباطی بین فضاها…………………………………………………………………………………………………. ۱۹۹

۸-۱-۳ جانمایی فضاها…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۰

۸-۱-۴ موقعیت سایت…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۰

۸-۲ ورودی های پارک…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۱

۸-۲-۱ ورودی شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۱

۸-۲-۲ ورودی شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۴

۸-۲-۳ ورودی شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰۵

۸-۳ زون های پارک…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

۸-۳-۱ زون کودکان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

۸-۳-۲ زون خانواده……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۹

۸-۳-۳ زون افراد مسن و کهنسال………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۳

۸-۳-۴ زون نوجوانان و جوانان…………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۸

۸-۴ عملکردها…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۹

۸-۴-۱ کافی شاپ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۹

۸-۴-۲ عرضه محصولات فرهنگی………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۲

۸-۴-۳ گل فروشی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۵

۸-۴-۴ عرضه خوراکی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۸

۸-۴-۵ غرفه های نمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۰

۸-۴-۶ باغ وحش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۲

۸-۴-۷ سرویس بهداشتی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۵

۸-۴-۸ پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۶

۸-۵ نمادها……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۸

۸-۵-۱ نماد حافظ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۸

۸-۵-۲ نماد تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۹

۸-۵-۳ نماد دروازه قرآن………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۰

۸-۵-۴ آبخوری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۱

۸-۶ نماهای کلی پارک…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۲

۸-۶-۱ پلان……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۲

۸-۶-۲ پرسپکتیو………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۴

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۷

 

فهرست تصاویر

فصل اول: معرفی استان و شهرستان

تصویر شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵

تصویر شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶

تصویر شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹

تصویر شماره ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱

تصویر شماره ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲

تصویر شماره ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸

تصویر شماره ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸

تصویر شماره ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹

تصویر شماره ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹

تصویر شماره ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹

تصویر شماره ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰

تصویر شماره ۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰

تصویر شماره ۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۰

تصویر شماره ۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱

تصویر شماره ۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲

تصویر شماره ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۳

فصل سوم: ضوابط طراحی پارک شهری

تصویر شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۷

تصویر شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۸

فصل چهارم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت

تصویر شماره۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۱

فصل پنجم: مطالعات تطبیقی

تصویر شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۵

تصویر شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۷

تصویر شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۸

تصویر شماره ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹

تصویر شماره ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۱

تصویر شماره ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۱

تصویر شماره ۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲

تصویر شماره ۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲

تصویر شماره ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳

تصویر شماره ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳

تصویر شماره ۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۴

تصویر شماره ۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۴

تصویر شماره ۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۵

تصویر شماره ۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۵

تصویر شماره ۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۶

تصویر شماره ۱۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۶

تصویر شماره ۱۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۷

تصویر شماره ۱۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۷

تصویر شماره ۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۸

تصویر شماره ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۸

تصویر شماره ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۰

 

فهرست جداول

فصل اول: معرفی استان و شهرستان

جدول شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵

جدول شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶

جدول شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷

فصل سوم: ضوابط طراحی پارک شهری

جدول شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳

جدول شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۳

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی طرح

جدول شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۱

جدول شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۵

جدول شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۸

جدول شماره ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۵۴

جدول شماره ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷۵

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.