دانلود رساله طراحی معماری خانه سالمندان ۱۶۶ صفحه فایل ورد


در حال بارگذاری
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
8.2 MB
166 صفحه
۶.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پروژه پایانی برای دریافت درجه کارشناسی با موضوع طراحی معماری خانه سالمندان ۱۶۶ صفحه فایل ورد

 

چکیده

مقصود اصلی از پروژه حاضر،طراحی خانه سالمندان برای سالمندانی است که از ذهن و جسم فعالی برخوردار هستند و یا از برخی جنبه ها دارای معلولیت جسمی هستند و احتیاج به مراقبت پزشکی، تغذیه و بهداشت در شرایط خاص دارند. بر این اساس، پروژه حاضر متناسب با اقیم شهر آبادان طراحی شده است و مساحت سایت در حدود ۱۴۰۰۰ متر مربع ، و زیر بنا ۳۵۰۰۰ مترمربع ،متشکل از ۴ سوئیت ۳ نفره با امکانات رفاهی (برای ۲۴ سالمند که ۱۲ نفر را زنان و ۱۲ نفر را مردان تشکیل می دهند) ،و فضایی برای سرگرمی از قبیل(کتابخانه، اتاق فیلم، پارک و…) و همچنین فضای توتنبخشی و درمانی، نمازخانه، نشیمن های خصوصی و عمومی،اتاق های مدیریت ، بایگانی، نگهباتی  و اتاق اقامت پرسنل و پرستاران است.

 

فهرست مطالب 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

 

فصل اول : مطالعات جغرافیایی، اقلیمی

۱-۱ مطالعات جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲ موقعیت  طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳ مطالعات اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۴ نتیجه گیری و رهنمودهای اقلیمی موثر در طراحی……………………………………………………………..۹

فصل دوم : مطالعات تاریخی،اجتماعی ، فرهنگی

۲-۱ مطالعات تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۲ موقعیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۳ مطالعات اقتصادی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۴ مکانهای دیدنی و تاریخی………………………………………………………………………………………………………..۱۶

فصل سوم : مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

۳-۱ مطالعات کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۳-۲ ویژگی معماری بومی منطقه………………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۳ شناخت عنصر شاخص شهری………………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۴ مناطق چند گانه شهر…………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۳-۵ بررسی سایت پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………..۲۷

فصل چهارم : تاریچه موضوع طرح

۴-۱ پیدایش خانه سالمندان در جهان………………………………………………………………………………………۳۲

۴- ۲ خانه های سالمندان در ایران…………………………………………………………………………………………….۳۴

۴- ۳ ساختار جمعیتی کشورهای جهان…………………………………………………………………………………….۳۶

۴-۴ متوسط عمر در جهان…………………………………………………………………………………………………………۳۷

۴-۵ جمعیت سالمندان در جهان……………………………………………………………………………………………….۳۷

۴-۶ جمعیت سالمندان در ایران…………………………………………………………………………………………………۴۸

۴-۷ وضعیت اشتغال سالمندان…………………………………………………………………………………………………..۳۹

۴- ۸ لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران…………………………………………………………………………..۴۰

فصل پنجم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

۵- ۱بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان…………………………………………………………………….۴۴

۵-۲ بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران…………………………………………………………………….۵۷

۵-۳ ارزیابی مطالعات موردی……………………………………………………………………………………………………۵۸

۵-۴ چگونگی طراحی معماری فضاها……………………………………………………………………………………….۵۹

۵-۵ چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرون……………………………………………………………………….۵۹

۵-۶ شرایط سالمندان ساکن…………………………………………………………………………………………………….۶۰

۵-۷ شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان………………………………………….۶۰

۵-۸  جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان…………………………………………………………………..۶۱

فصل ششم : برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

۶-۱ ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان  و توصیه های طراحی جهت رفع  نیاز های آنان ……….۶۶

۶-۲نیازهای جسمی سالمندان……………………………………………………………………………………………………۶۹

۶-۳ ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان…………………………………………………………..۸۳

۶- ۴ رهنمودهای طراحی مهماری خانه های سالمندان……………………………………………………………۸۸

۶ -۴-۱- مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان………………………………………………………………………..۸۹

۶-۴-۲- جهت گیری مناسب……………………………………………………………………………………………………..۹۰

۶-۴-۳- ورودی اصلی…………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۶-۴-۴- هال ورودی……………………………………………………………………………………………………………………۹۳

۶-۴-۵- اتاق نشیمن…………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۶-۴-۶- کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۶-۴-۷- اتاق های غداخوری………………………………………………………………………………………………………۹۸

۶-۴-۸- آشپزخانه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۶-۴-۹- اتاق خواب………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۶-۴-۱۰- اتاق کارکنان………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۶-۴-۱۱- اتاق مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۶-۴-۱۲-اتاق درمانی و توانبخشی……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۶-۴-۱۳- رختشویخانه مرکزی…………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۶-۴-۱۴- انبار وسایل……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۶-۴-۱۵- سرویس های بهداشتی…………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۶-۴-۱۶- ارتباطات ضروری فضا ها در خانه سالمندان………………………………………………………………..۱۱۸

۶-۴-۱۷- آسانسور…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۶-۴-۱۸- رمپ و سطوح شیب دار………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۶-۴-۱۹- پلکان……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۶-۴-۲۰- راهرو ها…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۶-۴-۲۱- بازشو ها…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۶-۴-۲۲- محوطه باغبانی……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۶-۴-۲۳- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان……………………………………………………………………………۱۳۱

۶-۴-۲۴- مبلمان و اسباب و اثاثیه……………………………………………………………………………………………….۱۳۲

۶-۴-۲۵- کفپوش مناسب……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

۶-۴-۲۶- نرده های کمکی…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

۶-۴-۲۷- نشانه ها ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

۶-۵- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه سالمندان………………………………………………………………….۱۳۵

۶-۶- جمع بندی و ارائه سرانه پیشنهادی……………………………………………………………………………………..۱۳۶

فصل هفتم : سازه  و تاسیسات

۷-۱معماری و سازه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۷-۱-۲-انتخاب مصالح مورد نظر……………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۷-۲- درز انقطاع…………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

فصل هشتم : مبانی نظری

۸-۱ایده طرح………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

۸-۲ویژگی های طرح…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

فهرست منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

 

فهرست جدول ها

جدول (۴-۱) آسایشگاه سالمندان استان تهران در سال ۱۳۷۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۵

جدول(۴-۲) جمعیت سالمندان در کل کشور…………………………………………………………………………..۳۸

جدول(۴-۳) جمعیت ۶۰سال و بیشتر بر حسب وضع اشتغال درسال۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۰

جدول(۴-۴) آمار سالمندان بالاتر از ۶۰ سال در سال ۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۴

جدول(۶-۱) گروهبندی سالمندان……………………………………………………………………………………………۶۵

 

فهرست تصاویر

شکل(۶-۱) نورپردازی مناسب پلکان………………………………………………………………………………………….۷۳

شکل(۶-۲) استفاده از فضای واسطه در جلو در ورودی ساختمان……………………………………………..۷۴

شکل(۶-۳) نوزپردازی مصنوعی در اتاق………………………………………………………………………………………۷۶

شکل(۶-۴) نورپردازی تابلوهای حاوی اطلاعات………………………………………………………………………….۷۷

شکل(۶-۵) نحوه قرار گیری چراغ مطالعه در اتاق………………………………………………………………………۷۸

شکل(۶-۶) ایجاد خصوص شیار داردر نرده ه های کمکی………………………………………………………….۸۲

شکل(۶-۷) استفاده ار علائم گرافیکی قوی………………………………………………………………………………..۸۳

شکل(۶-۸) استفاده از پرده جهت ایجاد واحد مستقل……………………………………………………………۸۷

شکل(۶-۹) در ورودی……………………………………………………………………………………………………………..۹۳

شکل(۶-۱۰) پیش فضای ورودی قبل از اتاق خواب………………………………………………………………۹۴

شکل(۶-۱۱) .هال ورودی مجموعه با نورپردازی مناسب ……………………………………………………..۹۵

شکل(۶-۱۲) محوطه باز جهت نشیمن…………………………………………………………………………………..۹۷

شکل(۶-۱۳) کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………..۹۷

شکل(۶-۱۴) غذاخوری بزرگ…………………………………………………………………………………………………۹۸

شکل(۶-۱۵) غذاخوری کوچک………………………………………………………………………………………………۹۸

شکل(۶-۱۶) پوشش مناسب جهت غذاخوری………………………………………………………………………..۹۹

شکل(۶-۱۷) میزهای غداخوری با گوشه گرد………………………………………………………………………..۱۰۰

شکل(۶-۱۸) میزهای غذاخوری جهت استفاده از صندلی چرخدار…………………………………….. ۱۰۰

شکل(۶-۱۹) لبه دار نمودن سطح رویه میز………………………………………………………………………….۱۰۱

شکل(۶-۲۰) تقسیم بندی مناسب فضا برای میز غذاخوری………………………………………………..۱۰۲

شکل(۶-۲۱) فضای مناسب غذاخوری برای ۴تا ۶ نفر…………………………………………………………۱۰۲

شکل(۶-۲۲) فضای مناسب جهت گردش صندلی چرخ دار………………………………………………..۱۰۳

شکل(۶-۲۳) سطح رویی پیوسته برای کار در آشپزخانه……………………………………………………..۱۰۴

شکل(۶-۲۴) ارتفاع مناسب قفسه آشپزخانه…………………………………………………………………………۱۰۵

شکل(۶-۲۵) استفاده ار چراغ در کنار تخت خواب……………………………………………………………….۱۰۷

شکل(۶-۲۶) ارتفاع مناسب تخت خواب……………………………………………………………………………….۱۰۸

شکل(۶-۲۷) ابعاد مناسب اتاق خواب دو نفره……………………………………………………………………..۱۱۰

شکل(۶-۲۸) ارتفاع مناسب توالت فرنگی و ندره کمکی آن…………………………………………………..۱۱۲

شکل(۶-۲۹) ارتفاع مناسب کاسه دستشویی………………………………………………………………………….۱۱۳

شکل(۶-۳۰) فضای مناسب حمام برای استفاده سالمندان…………………………………………………….۱۱۴

شکل(۶-۳۱) ابعاد مناسب حمام بدون وان…………………………………………………………………………….۱۱۵

شکل(۶-۳۲) محل مناسب قرارگیری در حمام……………………………………………………………………….۱۱۶

شکل(۶-۳۳) ابعاد مناسب و تجهیزات اتاقک آسانسور……………………………………………………………۱۱۸

شکل(۶-۳۴) استفاده از نرده های کمکی درپلکان…………………………………………………………………۱۲۰

شکل(۶-۳۵) ابعاد مناسب پلکان……………………………………………………………………………………………..۱۲۰

شکل(۶-۳۶) مقطع مناسب نرده های کمکی…………………………………………………………………………۱۲۱

شکل(۶-۳۷) پهنای مناسب راهرو هاو استفاده از نرده های کمکی……………………………………….۱۲۳

شکل(۶-۳۸) جاسازی رادیاتور شوفاژ و کپسول آتشنشانی…………………………………………………….۱۲۴

شکل(۶-۳۹) ابعاد مناسب پنجره و ارتفای کف پنجره از زمین………………………………………………۱۲۶

شکل(۶-۴۰) پخش نامناسب نور از پنجره……………………………………………………………………………..۱۲۷

شکل(۶-۴۱) فضای باز مشترک………………………………………………………………………………………………۱۲۸

شکل(۶-۴۲) تراس های خصوصی………………………………………………………………………………………….۱۲۹

شکل(۶-۴۳) ارتفاع مناسب صندلی………………………………………………………………………………………..۱۳۲

شکل(۶-۴۴) صندلی های مخصوص سالمندان……………………………………………………………………..۱۳۲

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه(۱-۱) استان خوزستان……………………………………………………………………………………………………….۲

نقشه(۱-۲)موقعیت آبادان……………………………………………………………………………………………………………۳

نقشه(۳-۱) موقعیت طرح در شهر…………………………………………………………………………………………….۲۱

نقشه(۳-۲) موقعیت طرح در شهر……………………………………………………………………………………………..۲۲

نقشه(۳-۳) شبکه های ارتباطی درون شهری……………………………………………………………………………۲۲

نقشه(۳-۴) کاربری های عمده شهری……………………………………………………………………………………….۲۳

نقشه(۳-۵) شبکه ارتباطی درون و برون شهری………………………………………………………………………..۲۵

نقشه(۳-۶) تحلیل کاربری های زمین در شهر…………………………………………………………………………..۲۵

نقشه(۳-۷) پراکندگی کاربری های عمده شهری………… …………………………………………………………..۲۶

نقشه(۳-۸) شبکه دسترسی………………………………………………………………………………………………………..۲۷

نقشه(۳-۹) حوزه های مختلف شهر…………………………………………………………………………………………..۲۷

نقشه(۳-۱۰) نشانه های مهم شهر…………………………………………………………………………………………….۲۸

نقشه(۳-۱۱) ابعاد سایت پیشنهادی………………………………………………………………………………………….۲۸

نقشه(۳-۱۲) همسایگی های سایت…………………………………………………………………………………………..۲۹

نقشه(۳-۱۳) آلودکی های صوتی………………………………………………………………………………………………۳۰

نقشه(۳-۱۴) نورهای مطلوب و نا مطلوب………………………………………………………………………………..۳۰

نقشه(۳-۱۵) بادهای مطلوب و نا مطلوب………………………………………………………………………………..۳۱

نقشه(۵-۱)پلان موقعیت………………………………………………………………………………………………………….۴۸

نقشه(۵-۱) ارتباط فضا ها……………………………………………………………………………………………………….۴۹

نقشه(۵-۱) پلان طبقه همکف………………………………………………………………………………………………..۵۰

نقشه(۵-۱) فضاهای بسته و باز……………………………………………………………………………………………….۵۱

نقشه(۵-۱) فضا های عمومی…………………………………………………………………………………………………..۵۲

نقشه(۵-۱) دسترسی ها………………………………………………………………………………………………………….۵۳

نقشه(۵-۱) پلان موقعیت………………………………………………………………………………………………………..۵۵

نقشه(۵-۱) تقسیم بندی فضا ها…………………………………………………………………………………………….۵۶

نقشه(۵-۱) پلان طبقه همکف………………………………………………………………………………………………..۵۷

نقشه(۵-۱) فضاهای باز و بسته……………………………………………………………………………………………….۵۸

نقشه(۵-۱) فضاهای عمومی……………………………………………………………………………………………………۵۹

نقشه(۵-۱) دسترسی ها………………………………………………………………………………………………………….۶

 

فهرست نمودار

نمودار(۱-۱) روند تغییرات ماهانه دما در ایستگاه آبادان…………………………………………………….۶

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.