دانلود رساله طراحی خانه ی سالمندان ۱۵۵ صفحه فایل ورد


در حال بارگذاری
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
ورد قابل ویرایش
7.3 MB
155 صفحه
۶.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود رساله معماری با موضوع طراحی خانه ی سالمندان ۱۵۵ صفحه فایل ورد

مقدمه

با افزایش مشکلات جامعه کنونی افراد ناچاراً از یک تعداد اصول رفتاری مناسب انسانی عدول کرده و مجبور می شوند بهترین عزیزان خود را به محل هایی بنام خانه سالمندان بسپارند البته از طرفی واقعا نمیتوان گفت این کار یک نوع رفتار ناشایست میباشد شرایط زندگی انسان ماشینی چنان او را سرگم مسایل روزمره نموده که گاها خود را نیز فراموش کرده تا حدی که حتی برای فرار از مشکلات شان به فکر خودکشی نیز میافتد .زندگی ماشینی با تمام بیرحمی های خود امکاناتی را نیز برای رفاه افراد مخصوصا سالمندان فراهم آورده است .تعدادی از سالمندان به خاطر بیماریهای خاص مثل بیماریهای شدید روانی یا مشکلات حرکتی قادر به انجام کارهای روزمره خود نبوده و از طرفی فرزندان و خانواده های آنها نیز به علت کار روزانه خود و یا نبود جا برای نگهداری از این سالمندان مجبور میشوند آنها را به خانه های سالمندان بسپارند.امروزه سرای سالمندان به عنوان محلی ناگزیر برای اسکان تعدادی از سالمندان که جایی را برای زندگی ندارند یا وضعیتی دارند که خانواده ناچار به سپردن آنان به این اماکن هستند ، به شمار می رود اما همین اماکن نیز باید استانداردهایی را فراهم کند .

پا گذاشتن به دوره سالخوردگی با بروز تغییرات جسمانی متعددی همراه است که توانایی‌ها و قابلیت‌های جسمانی فرد را محدود می‌کند. به همین دلیل محیط زندگی سالمند باید طوری طراحی شود که او با تمام بیماری‌ها، محدودیت‌ها و ناتوانی‌های احتمالی خود بتواند به راحتی در آن زندگی کند.

 

فهرست مطالب 

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول- شناخت موضوع

 • ۱-۱ تعریف سالمند …………………………………………………………………………………………..۲
 • ۱-۱-۱ پیدایش خانه سالمندان ……………………………………………………………………………۴
 • ۲-۱-۱پیدایش خانه های سالمندان در جهان ………………………………………………………….۵
 • ۳-۱-۱پیدایش خانه های سالمندان در ایران ………………………………………………………….۵
 • ۲-۱ساختار جمعیتی سالمندان …………………………………………………………………………..۸
 • ۱-۲-۱نمودار جمعیتی ……………………………………………………………………………………..۱۰
 • ۲-۲-۱ویژگی های دوره سالمندی………………………………………………………………………..۱۱
 • ۳-۲-۱روان شناسی دوران سالمندی ……………………………………………………………………۱۴
 • ۴-۲-۱نیازهای سالمندان ………………………………………………………………………………….۲۱

فصل دوم

 • ۱-۲توصیه های طراحی فضای سبز برای سالمندان………………………………………………۲۷
 • ۲-۲ استانداردهای لازم برای تأسیس سرای سالمندان در انگلستان …………………………..۲۹
 • ۳-۲ معیارهای طراحی فضای باز برای سالمندان ………………………………………………….۳۲
 • ۴-۲ شرایط خانه سالمندی از نظر طب سالمندان …………………………………………………۳۳
 • ۵-۲روان شناسی کامل دوران سالمندی، دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی..۳۷
 • ۶-۲ مزایای سالمندان …………………………………………………………………………………….۳۷
 • ۱-۶-۲ سالمندی؛ کمال و ورزیدگی ……………………………………………………………………۳۷
 • ۲-۶-۲ ارزش سالمندی …………………………………………………………………………………..۳۷
 • ۳-۶-۲سالمندی دوران تجدید صفات ………………………………………………………………..۳۸
 • ۴-۶-۲ فکر و احساس سالمندان ………………………………………………………………………۳۸
 • ۵-۶-۲ تظاهرات سالمندی ………………………………………………………………………………۳۹
 • ۶-۶-۲ سالمندی؛ دوران هجوم بیماری ها و عارضه ها ………………………………………….۳۹
 • ۷-۲ نقش سالمندان در خانواده ………………………………………………………………………۴۰
 • ۱-۷-۲ فاصله نسل ها ……………………………………………………………………………………۴۰
 • ۲-۷-۲ توانایی های سالمندان …………………………………………………………………………۴۰
 • ۳-۷-۲ نیازهای جامعه با سالمندان …………………………………………………………………..۴۱
 • ۴-۷-۲ برکت وجود سالمندان …………………………………………………………………………۴۱
 • ۵-۷-۲ خواسته های سالمندان ………………………………………………………………………..۴۲
 • ۶-۷-۲ نیازهای عاطفی سالمندان …………………………………………………………………….۴۲

فصل سوم

 • ۱-۳ موقعیت سالمندان…………………………………………………………………………………۴۳
 • ۱-۱-۳ موقعیت سالمندان در دنیای صنعت ……………………………………………………….۴۳
 • ۲-۱-۳ راز بی عزتی سالمندان در دنیای فناوری ………………………………………………….۴۳
 • ۳-۱-۳ سالمندان در دنیای سنتی ……………………………………………………………………..۴۳
 • ۲-۳ جایگاه سالمندان در اسلام ………………………………………………………………………۴۴
 • ۱-۲-۳ ضرورت ارتباط با سالمندان ………………………………………………………………….۴۴
 • ۲-۲-۳ وظایف جوانان در برابر سالمندان …………………………………………………………..۴۵
 • ۳-۲-۳وظایف مردم در موردسالمندان ………………………………………………………………۴۵
 • ۳-۳ خانه سالمندان ………………………………………………………………………………………۴۶
 • ۱-۳-۳پذیرش سالمندان………………………………………………………………………………….۴۶
 • ۴-۳ سالمندان د رخانه …………………………………………………………………………………..۴۷
 • ۱-۴-۳ بررسی نمونه خارجی مشابه سالمندان درخانه …………………………………………..۴۸
 • ۲-۴-۳ بررسی نمونه داخلی خانه سالمندان فرزانگان ……………………………………………۶۲

فصل چهارم

 • ۱-۴شناخت محیط طرح ………………………………………………………………………………..۶۷
 • ۲-۴ شناخت زیست بوم استان آذربایجان غربی…………………………………………………..۶۷
 • ۱-۲-۴ جغرافیای استان…………………………………………………………………………………..۶۷
 • ۲-۲-۴ راه های استان …………………………………………………………………………………….۶۸
 • ۳-۲-۴ تقسیمات سیاسی استان………………………………………………………………………..۷۰
 • ۳-۴ جغرافیای طبیعی استان…………………………………………………………………………..۷۱
 • ۱-۳-۴ وضعیت گسلها و زلزله خیزی استان ………………………………………………………..۷۲
 • ۴-۴ جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………۷۶
 • ۵-۴ ویژگی های اقلیمی………………………………………………………………………………….۷۸
 • ۶-۵ موقعیت شهر ارومیه در ارتباط با جلگه، دریاچه و رودخانه…………………………….۸۳

فصل پنجم

 • ۱-۵ فضاهای مورد نیاز و ضوابط و استانداردها………………………………………………….۹۲
 • ۱-۱-۵ شناخت فضاها…………………………………………………………………………………….۹۲
 • ۲-۱-۵ استانداردها – اندازه های اروگونومی………………………………………………………۹۸
 • ۲-۵ ضوابط عموم طراحی معماری…………………………………………………………………..۹۹
 • ۳-۵ ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان ………………………………………۱۱۰
 • ۴-۵ مبانی نظری طرح …………………………………………………………………………………..۱۲۱
 • ۵-۵ شناخت ویژگی های سالمندان …………………………………………………………………..۱۲۲
 • ۱-۵-۵ ویژگی های روحی روانی سالمندان …………………………………………………………۱۲۲
 • ۲-۵-۵ ویژگی های جسمی فیزیکی سالمندان ……………………………………………………..۱۲۳
 • ۶-۵ معماری خانه های قدیمی …………………………………………………………………………۱۳۸
 • ۱-۶-۵ فضاهای اقلیمی در معماری ایران ……………………………………………………………۱۲۷
 • ۲-۶-۵ خانه های قدیمی ارومیه………………………………………………………………………..۱۳۸
 • ۳-۶-۵ خانه های تاریخی و قدیمی علی رزم آرای …………………………………………………۱۴۱
 • ۴-۶-۵ خانه های جنرال ………………………………………………………………………………….۱۴۱
 • ۵-۶-۵ ساختمان میرزا آقا اتحادیه ……………………………………………………………………۱۴۲
 • ۶-۶-۵ خانه های کوچه حاج رسول …………………………………………………………………..۱۴۳
 • ۷-۶-۵ خانه های حدیدی ………………………………………………………………………………..۱۴۳
 • ۸-۶-۵ خانه های تاریخی تبریز…………………………………………………………………………۱۴۶
 • ۹-۶-۵ خانه های تاریخی اردبیل ………………………………………………………………………۱۴۷

۷-۵ منابع ………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.