دانلود رساله طراحی باغ موزه آب با رویکرد معماری پایدار ۲۴۸ ص


در حال بارگذاری
۱۱ خرداد ۱۳۹۶
فایل ورد
28.8 MB
248 صفحه
۸.۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی معماری با موضوع طراحی باغ موزه آب با رویکرد معماری پایدار ۲۴۸ صفحه فایل ورد به صورت کامل

 

این پایان نامه در پی تلفیق سه موضوع آب، باغ و موزه با یکدیگر و نتیجه آن طراحی باغ موزه آب است. رویکرد این طرح معماری پایدار است به صورتی که در طراحی از مصالحی استفاده خواهیم کرد که به محیط زیست کمتر آسیب وارد کند.

فهرست مطالب    

چکیده…………………………….۱

 

فصل اول : (کلیات)

۱-۱-     بیان مساله تحقیق………….۲

۱-۲-   اهداف پژوهش……………..۲

۱-۳-   اهمیت و ضرورت پژوهش……۳

۱-۴-   سوابق و جنبه نوآوری پژوهش…۳

۱-۵-   روش پژوهش………………۵

 

فصل دوم : مطالعات اکتشافی (پایه)

۲-۱-   موزه……………………..۸

۲-۱-۱ تعریف موزه………….. ۸

۲-۱-۱-۱ تعریف لغوی…..۸

۲-۱-۱-۲ تعریف اصطلاحی………۸

۲-۱-۲ تاریخچه موزه…………………..۹

۲-۱-۲-۱ تاریخچه موزه در جهان…..۹

۲-۱-۲-۲ تاریخچه موزه در ایران….۱۰

۲-۱-۳ انواع موزه…………………….۱۱

۲-۱-۳-۱ طبقه بندی موزه ها……..۱۱

۲-۱-۳-۱-۱ بر اساس موضوع……۱۲

۲-۱-۳-۱-۱-۱هنری…..۱۲

۲-۱-۳-۱-۱-۱-۱ هنری – تاریخی………۱۲

۲-۱-۳-۱-۱-۱-۲ هنر مدرن……………۱۲

۲-۱-۳-۱-۱-۲ غیر هنری……………..۱۲

۲-۱-۳-۱-۱-۲-۱ علمی – تاریخی………۱۲

۲-۱-۳-۱-۱-۲-۲ تکنولوژی……………۱۲

۲-۱-۳-۱-۱-۲-۳ موضوعی – یادواره ای..۱۲

۲-۱-۳-۱-۲ بر اساس حوزه نفوذ……….۱۳

۲-۱-۳-۱-۲-۱ محلی………………..۱۳

۲-۱-۳-۱-۲-۲ ملی ………………..۱۳

۲-۱-۳-۱-۲-۳ فرا ملی……………..۱۳

۲-۱-۳-۱-۳ بر اساس شیوه نمایش……..۱۳

۲-۱-۳-۱-۳-۱- موزه………………۱۳

۲-۱-۳-۱-۳-۲-باغ موزه……………۱۳

۲-۱-۳-۱-۳-۳-اکوموزه…………….۱۳

۲-۱-۳-۱-۳-۴-کاخ موزه…………..۱۳

۲-۱-۳-۱-۳-۵-موزه فضای باز……..۱۳

۲-۱-۳-۱-۴- بر اساس زمان برپایی….۱۴

۲-۱-۳-۱-۴-۱- دایم……………..۱۴

۲-۱-۳-۱-۴-۲- موقت……………۱۴

۲-۱-۳-۱-۴-۳- سیار…………….۱۴

۲-۱-۴- اهداف موزه………………۱۴

۲-۲-   آب………………………۱۵

۲-۲-۱ مفهوم آب…………………۱۵

۲-۲-۲ تاریخچه آب………………۱۶

۲-۲-۲-۱- کاریرد آب از گذشته تا کنون…..۱۶

۲-۲-۲-۲ آب در فرهنگ ایرانیان و دوران قبل از اسلام…۱۸

۲-۲-۳ کاربرد آب………………….۲۰

۲-۲-۳-۱ بررسی سازه های آبی متداول از گذشته تا حال..۲۰

۲-۲-۳-۱-۱ آب انبار…………۲۰

۲-۲-۳-۱-۱ یخچال ………….۲۳

۲-۲-۳-۱-۱  چرخ آبی………..۳۰

۲-۲-۳-۱-۱ سد……………..۳۱

۲-۲-۳-۱-۱ قنات…………….۳۲

۲-۳ باغ……………………..۳۵

۲-۳-۱ تعریف باغ…………….۳۵

۲-۳-۱-۱ واژه های کلیدی مرتبط با باغ…….۳۵

۲-۳-۲ تاریخچه باغ …………………….۳۷

۲-۳-۲-۱ تفاوت باغ و پارک……………..۳۷

۲-۳-۳ انواع باغ ها……………………..۳۸

۲-۳-۳-۱ باغ ایرانی ……………………۳۸

۲-۳-۳-۱-۱ عناصر معمارانه باغ ایرانی……۳۹

۲-۳-۳-۱-۱-۱ دیوار……………………۳۹

۲-۳-۳-۱-۱-۲محیط پیرامون باغ………….۴۱

۲-۳-۳-۱-۱-۳ آب……………………..۴۴

۲-۳-۳-۱-۱-۴ فضای سبز……………….۴۹

۲-۳-۳-۱-۱-۵ سایه…………………….۵۲

۲-۳-۳-۱-۱-۶ هندسه……………………۵۴

۲-۳-۳-۱-۱-۷ ناظر…………………….۵۸

۲-۳-۳-۱-۲ بررسی نمونه باغ های ایرانی…..۵۸

۲-۳-۳-۱-۲-۱ باغ فین کاشان…………….۵۸

۲-۳-۳-۱-۲-۲ کاخ چهلستون اصفهان………۶۳

۲-۳-۳-۱-۲-۱ باغ ارم شیراز…………….۶۶

۲-۳-۳-۲ انواع دیگر باغ ها………………۷۰

۲-۳-۳-۲-۱ باغ ژاپنی………………….۷۰

۲-۳-۳-۲-۱-۱ عناصر زیبا شناسانه در باغ ژاپنی…..۷۱

۲-۳-۳-۲-۱-۱-۱ مرز…………………………۷۱

۲-۳-۳-۲-۱-۱-۱ سنگ………………………..۷۱

۲-۳-۳-۲-۱-۱-۱آب…………………………..۷۲

۲-۳-۳-۲-۱-۱-۱گیاهان……………………….۷۲

۲-۳-۳-۲-۱-۱-۱ پل…………………………۷۲

۲-۳-۳-۲-۱-۱-۱ مجسمه

۲-۳-۳-۲-۱-  ۲انواع دیگر باغ ژاپنی………۷۲

۲-۳-۳-۲-۲ باغ های فرانسوی……………..۷۳

۲-۴ پست مدرن…………………………..۷۶

۲-۴-۱تعریف پست مدرن…………………..۷۶

۲-۴-۱-۱ معماری پست مدرن………………۷۶

۲-۴-۱-۲ معماری پایدار…………………..۷۸

 

فصل سوم : مطالعات کاربردی

۳-۱ تقسیمات چهارگانه اقلیم ایران …………..۸۲

۳-۱-۱ اقلیم معتدل و مرطوب………………۸۲

۳-۱-۲ اقلیم سرد…………………………۸۳

۳-۱-۳  اقلیم گرم و خشک…………………۸۳

۳-۱-۳-۱ منطقه نیمه بیابانی……………….۸۴

۳-۱-۳-۲ منطقه بیابانی……………………۸۴

۳-۱-۴ اقلیم گرم و مرطوب…………………۸۴

۳-۲ معماری اقلیمی ……………………….۸۵

۳-۲-۱ اقلیم گرم و خشک…………………..۸۵

۳-۲-۱-۱ ویژگی معماری بومی مناطق گرم و خشک…..۸۵

۳-۲-۱-۲ فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک…………۸۶

۳-۲-۱-۳ تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک………۸۶

۲-۲-۳ اقلیم معتدل و مرطوب ……………………..۸۶

۳-۲-۲-۱ ویژگی معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب………۸۶

۳-۲-۲-۲  فرم ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب……….۸۷

۳-۲-۳ اقلیم سرد و کوهستانی…………………………۸۷

۳-۲-۳-۱ ویژگی معماری بومی مناطق سرد…………….۸۷

۳-۲-۳-۲ فرم ساختمان ها در اقلیم سرد………………..۸۸

۳-۲-۴ اقلیم گرم و مرطوب………………………….۸۸

۳-۲-۴-۱ ویژگی معماری بومی مناطق گرم و مرطوب…..۸۸

۳-۲-۴-۲ فرم ساختمان ها در اقلیم گرم و مرطوب………۸۸

۳-۳ بررسی نمونه های موجود……………………….۸۹

۳-۳-۱بررسی نمونه موردی خارجی…………………..۸۹

۳-۳-۱-۱Paul klee museum………………….89

۳-۳-۱-۲ Holocaust museum…………….101

۳-۳-۱-۳ Quai branly museum……………….2

۳-۳-۱-۴ Kiasma museum…………….104

۳-۳-۱-۵ Modern art museum……………105

۳-۳-۲ بررسی نمونه موردی داخلی…………………۱۰۶

۳-۳-۲-۱ باغ موزه آب قلهک……………………..۱۰۶

 

فصل چهارم : مطالعات عملکردی

۴-۱ معماری موزه……………………………….۱۱۸

۴-۱-۱ نقش و جایگاه کنونی معماری موزه و فضاهای فرهنگی…..۱۱۸

۴-۱-۲ زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی موزه…..۱۱۸

۴-۲ برنامه فیزیکی…………………….۱۲۰

۴-۲-۱ تعیین سطح زیر بنای فضاها و عرصه موزه ها…………۱۲۰

۴-۲-۲ استاندارد فضاها …………………………………۱۲۲

۴-۲-۲-۱ کافی شاپ ورستوران…………………………..۱۲۲

۴-۲-۲-۲ آمفی تاتر…………………………………….۱۲۷

۴-۲-۲-۳ کتاب فروشی…………………………………۱۳۰

۴-۲-۲-۴ سرویس بهداشتی………………………………۱۳۱

۴-۲-۳ جدول برنامه فیزیکی……………………………..۱۳۴

۴-۲-۴ تحلیل سایت…………………………………….۱۳۷

۴-۲-۴-۱ مطالعات منطقه ای و محیطی……………………۱۳۷

۴-۲-۴-۱-۱ موقعیت جغرافیایی استان تهران……………….۱۳۷

۴-۲-۴-۱-۲ موقعیت جغرافیایی شهر تهران………………..۱۳۸

۴-۲-۴-۱-۲-۱ اطلاعات هواشناسی شهر تهران…………….۱۴۰

۴-۲-۴-۱-۲-۲ مطالعات اقلیمی تهران ……………………۱۴۱

۴-۲-۴-۱-۳ موقعیت سایت در شهر تهران………………….۱۴۴

۴-۲-۴-۲ مطالعات سایت طراحی………………………….۱۴۷

۴-۲-۴-۲-۱ دید و منظر………………………………..۱۴۷

۴-۲-۴-۲-۲ تحلیل عوامل محیطی تاثیر گذار بر سایت پروژه…..۱۵۳

۴-۲-۴-۲-۳ تعیین کاربری اراضی اطراف…………………۱۵۴

۴-۲-۴-۲-۴ انواع دسترسی ها به سایت پروژه………………۱۵۵

۴-۲-۴-۲-۵ پیش بینی محل احداث بنا……………………..۱۵۶

۴-۲-۴-۲-۶ بررسی آلودگی صوتی در اطراف سایت…………۱۵۷

۴-۲-۴-۲-۷بررسی تاثیر گذاری باد غالب در اطراف سایت…….۱۵۸

 

فصل پنجم: روند طراحی

۵-۱-۱ روند شکل گیری طرح…………………………….۱۶۰

۵-۱-۱-۱ توضیح پیرامون طرح…………………………..۱۶۰

۵-۱-۱-۲ روند طراحی………………………………….۱۶۰

۵-۱-۲ سازه و تاسیسات پروژه……………………………۱۶۷

۵-۱-۲-۱)بررسی یکی از بلوک های مجور سایت از لحاظ بررسی جنبه پایداری و سازه ای

۵-۱-۲-۲ سازه…………………………………………۱۷۰

سقف عرشه فولادی……………………………………….۱۷۱

دیوارها(ICF)…………………………173

سقف کاذب……………………………۱۷۴

۵-۱-۲-۳ تاسیسات……………………۱۷۶

۵-۱-۲-۳-۱ تهویه مطبوع……………..۱۷۶

۵-۱-۲-۳-۲ موتور خانه………………۱۷۶

۵-۱-۲-۳-۳ سیستم دفع فاضلاب………..۱۷۶

۵-۱-۲-۳-۴ سیستم آبرسانی……………۱۷۷

۵-۱-۲-۳-۵ سیستم اعلام و اطفای حریق…۱۷۷

۵-۱-۲-۳-۶ روشنایی…………………۱۷۷

منابع

 

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایید و از ارایه مستقیم این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی ، خودداری فرمایید.

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.