امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی ایران ۱۶۰ صفحه فایل ورد

۵۰۰۰ تومان

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم ۲۸ صفحه فایل ورد

۲۰۰۰ تومان

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری ۵۸ صفحه فایل ورد

۳۰۰۰ تومان

پسماندها (پسماندهای بیمارستانی) ۳۷ صفحه فایل ورد تحقیق درس حقوق محیط زیست

۳۰۰۰ تومان

بورس اوراق بهادار ۲۸ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۱۵۰۰ تومان

بزهکاری زنان ۸۵ صفحه فایل ورد قابل ویرایش (تحقیق رشته حقوق)

۳۰۰۰ تومان

بررسی حقوق شهروندی در دادرسی های کیفری ۵۶ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۳۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها ۴۵ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۳۰۰۰ تومان

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین ۲۲ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۱۵۰۰ تومان

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام ۶۲ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۳۰۰۰ تومان

بررسى فقهى زن و مرد در طلاق ۳۹ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)

۲۰۰۰ تومان

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

۳۰۰۰ تومان
0